Velikonoční liturgické hádanky

Pravidla hry

  1. Každé úterý od Zmrtvýchvstání do Nanebevstoupení Páně naleznete zde na webu, facebooku, instagramu a twitteru Liturgie.cz malou liturgickou hádanku.
  2. Odpovědi je možné zasílat vždy do následující neděle 24:00 hodin (půlnoc z neděle na pondělí) prostřednictvím e-mailu (liturgie.cz@gmail.com), messengeru, instagramu a twitteru. Správná odpověď bude zveřejněna vždy následující pondělí. 
  3. Soutěžící, kteří odpoví správně alespoň čtyři ze šesti hádanek, budou slosováni o ceny. 
  4. První cena: Poukaz 900 Kč na akci pořádanou Liturgie.cz v roce 2022 dle vlastního výběru (Letní škola liturgiky, Liturgie města Říma, Liturgické exercicie, Liturgie mezi herezí a pravou vírou, Jarní/Podzimní miniškola liturgiky - termín bude upřesněn). Poukaz je přenosný, je možné jej věnovat jako dárek. 
  5. Druhá a třetí cena: Kniha Kněžství v prvních staletích / Kniha Tertulián, O manželství dle vlastního výběru. 

Vyhodnocení 

Ty, kdo odpověděli alespoň na 4 hádanky, jsme kontaktovali a zařadili do slosování. Výhercům blahopřejeme. 

Hádanka # 6

Hádanka ze dne 24. května zní takto: Když se slavnost Nanebevstoupení Páně přeloží na neděli, kdy začíná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého? Začíná ve čtvrtek/pátek, takže neodpovídá liturgii? Nebo v neděli/pondělí, takže to není novéna? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 29. května. Správnou odpověď zde naleznete následující pondělí. 

Odpověď na tuto hádanku nenalezneme v jedné rubrice, ale musíme vzít v úvahu více skutečností. 

1. Slavnost Nanebevstoupení Páně je možné přesunout na následující neděli:  

"Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně; tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout na 7. neděli velikonoční." (Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 25).

2. Zvláštní charakter dní prosby o Ducha svatého je dán nikoli počtem devět, ale umístěním mezi Nanebevstoupení a Letnice:

"Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty před Sesláním Ducha Svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha Svatého." (Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 26).

3. Liturgické texty zvláštních proseb o Ducha svatého před Letnicemi jsou texty charakterizované nikoli počtem devět, ale umístěním mezi Nanebevstoupení a Letnice.

"V misálu a v denní modlitbě církve (zvláště při nešporách) je tato novéna vlastně již obsažena: biblické texty a texty modliteb různými způsoby volají k očekávání Utěšitele. Novéna před Sesláním Ducha Svatého ať se tedy koná (nakolik je to možné) ve shodě se slavnostním konáním nešpor. Kde takové řešení nebude proveditelné, má novéna odrážet liturgická témata jednotlivých dnů, jak následují od Nanebevstoupení Páně do vigilie Seslání Ducha Svatého." (Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, č. 155)

4. Soukromá modlitba se musí podřídit liturgii a liturgickému roku. 

"Nadřazenost liturgie vzhledem ke každé jiné možné legitimní formě křesťanské modlitbě má nalézt odezvu v povědomí věřících" (Direktář... č. 11); "Liturgie je svou povahou zcela nadřazena pobožnostem (č. 73); [je třeba] "vynaložení opravdového úsilí o harmonizaci pobožností, nakolik je to možné, s rytmy a nároky liturgie" (č. 74). 

Závěr: 

Je lepší ponechat Nanebevstoupení Páně na čtvrtek. Pokud se přeloží na neděli, je možné modlit se soukromou novénu k Duchu svatému již před touto slavností. Ale tato pobožnost nebude sladěná s liturgií. Správnější je podřídit soukromou modlitbu liturgii a začít "novénu" až po slavnosti Nanebevstoupení Páně, i kdyby neměla trvat devět dní. 

Jako správnou odpověď uznáváme odpověď "v neděli / v pondělí". 

Hádanka # 5

Hádanka ze dne 17. května zní takto: Když se při přípravě darů používá kadidlo a okuřují se dary a oltář, musí se z oltáře odnést misál? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 22. května. Správnou odpověď zde naleznete následující pondělí. 

Odpověď: Všeobecné pokyny k Římskému misálu v čísle 139 říkají, že ve chvíli, kdy se na oltář dává korporál, purifikatorium, kalich a pala před přinášením darů, dává se na něj také misál. To proto, že kněz má právo číst z misálu modlitby ke pokládání darů "Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa...". Žádná rubrika neříká, aby se misál z oltáře na okuřování darů z oltáře odnášel. Správnou odpovědí je: misál se neodnáší. Správná odpověď není: misál se odnáší ani misál se dává až po okuřování.

Zajímavost: Ve mši před její pokoncilní obnovou bylo předepsáno, aby se při okuřování oltářního kříže dal stranou kalich. 

Hádanka # 4

Hádanka ze dne 10. května zní takto: Když je o velikonočních nedělích u ambonu paškál, nosí se k evangeliu svíce? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 15. května. Správnou odpověď zde naleznete následující pondělí. 

Odpověď: Jediná mše, kdy rubriky zapovídají přinášení svící k evangeliu, se týká velikonoční vigilie (Český misál, str. 175; on-line misál). O velikonočních nedělích, pokud se svíce používají, se k evangeliu přinášejí jako obvykle, i když u ambonu hoří paškál. 

Zajímavost 1: První, kdo zmiňuje přinášení svící k evangeliu, je svatý Jeroným (4. století). Říká, že se přinášejí ne kvůli tmě, ale jako znamení radosti. 

Zajímavost 2: Bohoslužby ve významné dny liturgického roku konzervují staré zvyklosti. Proto se na velikonoční vigilii nepřináší svíce a na Velký pátek se nenosí ani svíce, ani kadidlo - tyto "novinky" do obřadů těchto dní nepronikly.

Hádanka # 3

Třetí hádanka ze dne 3. května zní takto: Když kněz při svatém přijímání zjistí, že při přípravě darů nalil do kalicha vodu s kapkou vína (mělo to být samozřejmě obráceně), jaké úseky (jaké části) mše musí zopakovat? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 8. května. Správnou odpověď zde naleznete následující pondělí. 

 

Foto: Lucie Horníková, ČaV. 

Odpověď na hádanku #3 se nachází ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu, číslo 324: "Zpozoruje-li kněz po proměňování anebo při přijímání, že nebylo nalito víno, nýbrž voda, vyleje vodu do nějaké nádoby, do kalicha naleje víno s vodou, promění je pronesením té části zprávy o ustanovení, která se týká proměňování kalicha, aniž by musel znovu proměňovat chléb."

Hádanka # 2

Druhá hádanka ze dne 26. dubna zní takto: Když se koná pohřební mše ve velikonočním oktávu (Český misál, str. 957), jaká liturgická barva se použije? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 30. dubna. Správnou odpověď zde naleznete následující pondělí. 

Foto: Vojtěch Curylo, ČaV.

Odpověď na hádanku #2: Liturgická barva se řídí mešním formulářem (vstupní modlitba, modlitba nad dary, preface a modlitba po přijímání). Pohřební mše se může slavit (tj. kněz může vzít mešní pohřební formulář) každý den kromě zasvěcených svátků, čtvrtka Svatého týdne, velikonočního tridua a nedělí adventních, postních a velikonočních (IGMR, č. 380). Tedy: Ve všední dny velikonočního oktávu se při pohřbu použije pohřební formulář, a jemu odpovídá barva fialová nebo černá (IGMR, č. 344). Na neděli velikonoční a na neděli v oktávu velikonočím (2. neděli velikonoční) se pohřební formulář vzít nesmí. 

Jako správnou odpověď uznáváme pouze "fialová", "černá", "fialová nebo černá". Správná odpověď není: "bílá", "fialová nebo bílá", "černá a nikoli fialová". 

Zajímavost: Nejstarší použití barev v liturgii rozlišovalo jen mezi světlou a tmavou. Jako třetí barva se ujala červená, barva krve a královské důstojnosti. Obecně tmavá barva se mnohem později vyvinula ve dvě tmavé varianty: černou a fialovou. Strhující příběh barev v křesťanské liturgii naleznete v knížce P. Radka Martinka: Všechny barvy církve

Hádanka # 1

První hádanka ze dne 19. dubna 2022 zní takto: Když se zpívá velikonoční nebo svatodušní sekvence, má se sedět, nebo stát? Vaše odpovědi posílejte, prosíme, do půlnoci neděle 24. dubna. Správné odpovědi zde naleznete následující pondělí. 

Odpověď na hádanku #1: Žádná rubrika (Institutio generalis Missalis romani, Ordo lectionum missae, Ordo cantus missae, Caeremoniale episcoporum) nestanovuje, zda se má při sekvenci sedět nebo stát. Protože je sekvence úzce vázána na aleluja (z aleluja se zrodila, když se nezpívá aleluja, nezpívá se ani sekvence), zdá se, že by při sekvenci bylo lepší stát. Protože rubriky zdůrazňují, že se má povstat až na aleluja, zdá se, že je lepší při sekvenci sedět. Při předkoncilní mši se při sekvenci sedělo (stejně jako při aleluja). Při papežských bohoslužbách se při sekvenci vždy sedí, jak je vidět z videa 1 nebo videa 2. Jako správnou odpověď na první hádanku uznáváme sedět i stát. 

Zajímavost: Sekvence byly velmi oblíbené ve středověku, jejich počet se dle pramenů odhaduje na 500! Zpívaly se při každém větším svátku, zvonívaly při nich zvony a používalo se kadidlo. Liturgická reforma po Tridentském koncilu jejich počet omezila na pouhé čtyři: Victimae paschali laudes, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion Salvatorem, Dies irae (později přibyla pátá, Stabat Mater). Dnes se z nich používají čtyři, Dies irae se již nezpívá při mši, ale při modlitbě hodin.