Nadřazené téma

Zpovědní zrcadla

Toto schéma, nabídnuté jako pomoc pro zpytování svědomí, je třeba vhodně přizpůsobit a doplnit podle různých potřeb a okolností.

Koná-li se zpytování svědomí před svátostí pokání, je vhodné, aby se každý nejprve ptal sám sebe:

1. Přistupuji ke svátosti pokání s upřímnou touhou po očištění, po obrácení, po obnově života a hlubším přátelství s Bohem, nebojí spíše pokládám za břemeno, které by mělo být na člověka vkládáno tak zřídka, jak jen lze?

2.  Zapomněl jsem nebo úmyslně zatajil v minulých zpovědích některé těžké hříchy?

3. Vykonal jsem uložené pokání? Nahradil jsem učiněné bezpráví nebo způsobenou škodu? Snažil jsem se uskutečnit předsevzetí o nápravě života podle evangelia?

VE SVĚTLE BOŽÍCH SLOV PROZKOUMEJ KAŽDÝ SVŮJ ŽIVOT

I. Pán říká: »Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.« (Mt 22,37)

1.  Směřuji svým srdcem k Bohu, abych ho miloval nade všechno věrným plněním jeho příkazů, tak jako syn otce, či jsem se spíše staral o věci pozemské? Mám správný úmysl při své práci?

2.  Mám pevnou víru v Boha, který k nám promluvil ve svém Synu? Držím se pevně nauky církve? Staral jsem se o svůj křesťanský život posloucháním slova Božího, účastí na náboženském poučování, vzdalováním se všeho, co by mé víře uškodilo? Bylo na mně poznat v soukromí i na veřejnosti, že jsem křesťan?

3. Modlil jsem se ráno a večer? Je má modlitba opravdovou rozmluvou mysli i srdce s Bohem, nebo jen vnějším obřadem? Obětoval jsem Bohu své práce, radosti i bolesti? Utíkám se k němu v pokušeních?

4. Mám úctu a lásku ke jménu Božímu, či jsem Boha urážel rouháním, falešnou přísahou, nebo zbytečným vyslovováním jeho jména? Projevoval jsem neúctu k Panně Marii a svatým?

5. Zachovávám den Páně i církevní svátky tím, že se zbožně, činně a pozorně účastním liturgických shromáždění, zvláště mše svaté? Zachoval jsem příkaz o roční zpovědi a velikonočním svatém přijímání?

6. Nemám snad jiné "bohy", totiž věci, o něž se více starám a v něž více důvěřuji než v Boha, třeba bohatství, pověry, spiritismus a jiné nevhodné způsoby magie?

II. Pán říká: "Toje mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás." (Jan 15,12)

1. Mám opravdovou lásku k svému bližnímu, či zneužívám svých bratrů k svému prospěchu nebo tím, že jim činím, co nechci, aby oni činili mně? Dal jsem jim těžké pohoršení zlými slovy a činy?

2. Zamysli se, zda jsi ve své rodině trpělivostí a pravou láskou přispíval k dobru a radosti druhých: ať už jako dítě poslušností rodičů, prokazováním cti a pomoci v jejich potřebách duchovních i hmotných; či jako rodiče snahou o křesťanskou výchovu dětí, dobrým příkladem a otcovskou autoritou; anebo jako manželé vzájemnou věrností v srdci i v rozhovoru s druhými!

3. Dělím se o svůj majetek s těmi, kdo jsou chudší než já? Pokud jsem schopen, hájím utiskované, pomáhám ubohým, přispívám nuzným, či naopak pohrdám svým bližním, především chudými, starými, méně nadanými, cizinci nebo lidmi jiné rasy?

4.  Jsem si vědom misijního poslání, které jsem přijal při biřmování? Účastnil jsem se apoštolské a charitativní činnosti církve a života ve farnosti? Pomáhal jsem potřebám církve a světa a modlil jsem se za ně, např. za jednotu církve, za šíření evangelia mezi národy, za zachování míru a spravedlnosti?

5. Pečuji o dobro a prospěch společnosti, ve které žiji, či se starám pouze o sebe? Přispívám podle svých sil ke spravedlnosti, počestnosti mravů, svornosti a lásce? Plnil jsem své povinnosti občanské, platil daně?

6. Jsem při své práci či ve svém povolání spravedlivý, čestný, pracovitý? Konám svou službu společnosti s láskou? Dávám spravedlivou mzdu svým zaměstnancům? Dodržuji sliby a úmluvy?

7.  Poslouchám zákonnou autoritu a vzdávám jí povinnou úctu?

8. Jestliže jsem ustanoven v nějakém úřadě či vykonávám autoritu, vykonávám ji ke svému prospěchu, či k dobru druhých v duchu služby?

9.  Zachovávám pravdu a věrnost, či jsem uškodil druhým nepravdou, pomluvou, donášením, opovážlivým posuzováním, porušením tajemství?

10. Uškodil jsem druhým na zdraví nebo životě, na jejich cti, dobré pověsti či majetku? Způsobil nějakou škodu? Radil jsem nebo prováděl přerušení těhotenství? Nenáviděl jsem druhé? Odděloval jsem se od nich hádkami, nepřátelstvím, nadávkami, hněvem? Pro svůj egoismus jsem se zdržel zaviněně svědectví o jejich nevinnosti?

11.  Ukradl jsem cizí věci, bezprávně a nezřízeně jsem po nich toužil, způsobil škodu? Nahradil jsem, co jsem zavinil?

12. Jestliže jsem utrpěl bezpráví, byl jsem ochoten ke smíru, k odpuštění z lásky ke Kristu, či jsem v sobě uchovával zášť a touhu po pomstě?

III. Kristus Pán říká: "Kdo zachovává moje přikázání, ten mé miluje." (Jan 14,21)

1. Jaký je základní směr mého života? Jsem živen nadějí na život věčný? Staral jsem se o postup v duchovním životě modlitbou, čtením a rozjímáním Božího slova, účastí na svátostech a sebezáporem? Byl jsem připraven krotit své chyby, sklony a špatné vášně, jako např. závist, mlsnost a poživačnost? Vyvyšoval jsem se před Bohem pýchou a domýšlivostí a pohrdal druhými v domnění, že jsem lepší než oni? Vnucoval jsem svou vůli druhým a nedbal na jejich svobodu a práva?

2. Jak jsem užíval věcí pozemských, svých sil a darů, které jsem od Boha přijal jako "hřivny evangelia"? Užívám všech těch darů k tomu, abych se den ze dne stával lepším? Byl jsem lenivý a neochotný?

3.  Snášel jsem trpělivě bolesti a obtíže života? Jakým způsobem jsem uskutečňoval na svém těle umrtvování, abych »doplnil, co ještě chybí k utrpení Páně«? Zachovával jsem postní předpisy?

4. Udržoval jsem své smysly a své tělo ve stydlivosti a čistotě jako chrám Ducha svatého; a byl jsem si vědom, zeje povoláno ke vzkříšení a slávě a že je jako znamení Boží lásky k lidem, jež září zvláště ve svátosti manželství? Poskvrnil jsem své tělo cizoložstvím, smilstvem, nestydatostí, nečistými slovy a myšlenkami, touhami či skutky? Podléhal jsem svým žádostivostem? Zabýval jsem se četbou, rozhovory, navštěvoval představení a zábavy, jež jsou neslučitelné s křesťanskou i lidskou důstojností? Svedl jsem druhé ke hříchu svým neslušným jednáním? Zachovával jsem mravní zákony při užívání manželství?

5. Jednal jsem proti svému svědomí ze strachu nebo pokrytectví?

6.  Snažil jsem se vždy jednat v pravé svobodě dětí Božích, podle zákona Ducha, anebo je ve mně vášeň, jejímž jsem otrokem?