Nadřazené téma

Český národní kalendář

LEDEN 

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 1. - Oktáv Narození Páně; Matky Boží, Panny Marie, SLAVNOST

2. 1. - Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka

3. 1. - Nejsvětějšího Jména Ježíš

6. 1. - Zjevení Páně, SLAVNOST

7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

13. 1. - Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

17. 1. - Sv. Antonína, opata, památka

18. 1. - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka

20. 1. - Sv. Fabiána, papeže a mučedníka

          - Sv. Šebestiána, mučedníka

21. 1. - Sv. Anežky, panny a mučednice, památka

22. 1. - Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

24. 1. - Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka

25. 1. - Obrácení svatého Pavla, apoštola, SVÁTEK

26. 1. - Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka

27. 1. - Sv. Anděly Mericiové, panny

28. 1. - Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka

31. 1. - Sv. Jana Boska, kněze, památka

Neděle po 6. lednu - Křtu Páně, SVÁTEK

ÚNOR

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

2. 2. - Uvedení Páně do chrámu, SVÁTEK

3. 2. - Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

        - Sv. Ansgara, biskupa

5. 2. - Sv. Agáty, panny a mučednice, památka

6. 2. - Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, památka

8. 2. - Sv. Jeronýma Emilianiho

        - Sv. Josefiny Bakhity, panny

10. 2. - Sv. Scholastiky, panny, památka

11. 2. - Panny Marie Lurdské

15. 2. - V pražské arcidiecézi: Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

17. 2. - Sv. Alexia a druhů, řeholníků

21. 2. - Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

22. 2. - Stolce svatého apoštola Petra, SVÁTEK

23. 2. - Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, památka

27. 2. - Sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve

BŘEZEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

4. 3. - Sv. Kazimíra

7. 3. - Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, památka

8. 3. - Sv. Jana z Boha, řeholníka

9. 3. - Sv. Františky Římské, řeholnice

10. 3. - Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

17. 3. - Sv. Patrika, biskupa

18. 3. - Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

19. 3. - Sv. Josefa, snoubence Panny Marie, SLAVNOST

23. 3. - Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

25. 3. - Zvěstování Páně, SLAVNOST

DUBEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

2. 4. - Sv. Františka z Pauly, poustevníka

4. 4. - Sv. Izidora, biskupa a učitele církve

5. 4. - Sv. Vincence Ferrerského, kněze

7. 4. - Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, památka

11. 4. - Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, památka

13. 4. - Sv. Martina I., papeže a mučedníka

21. 4. - Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

23. 4. - Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, SVÁTEK

24. 4. - Sv. Jiří, mučedníka

          - Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

25. 4. - Sv. Marka, evangelisty, SVÁTEK

28. 4. - Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

          - Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

29. 4. - Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, SVÁTEK

30. 4. - Sv. Zikmunda, mučedníka

          - Sv. Pia V., papeže

KVĚTEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 5. - Sv. Josefa dělníka

2. 5. - Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka

3. 5. - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, SVÁTEK

6. 5. - Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, na Moravě: památka

8. 5. - Panny Marie, Prostřednice všech milostí

10. 5. - Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve

12. 5. - Sv. Nerea a Achillea, mučedníků

          - Sv. Pankráce, mučedníka

          - V pražské arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

13. 5. - Panny Marie Fatimské

14. 5. - Sv. Matěje, apoštola, SVÁTEK

16. 5. - Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, SVÁTEK

18. 5. - Sv. Jana I., papeže a mučedníka

20. 5. - Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, na Moravě: památka

          - Sv. Bernardina Sienského, kněze

21. 5. - Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků

          - V brněnské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

22. 5. - Sv. Rity z Cascie, řeholnice

25. 5. - Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

          - Sv. Řehoře VII., papeže

          - Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny

26. 5. - Sv. Filipa Neriho, kněze, památka

27. 5. - Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

          - V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

29. 5. - Sv. Pavla VI., papeže

30. 5. - Sv. Zdislavy, v litoměřické diecézi: SVÁTEK; v Čechách a brněnské diecézi: památka

31. 5. - Navštívení Panny Marie, SVÁTEK

Pondělí po Seslání Ducha Svatého - Panny Marie, Matky církve, památka

Čtvrtek po Seslání Ducha Svatého - Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, SVÁTEK

Neděle po Seslání Ducha Svatého - Nejsvětější Trojice, SLAVNOST

Čtvrtek po Nejsvětější Trojici - Těla a Krve Páně, SLAVNOST

ČERVEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 6. - Sv. Justina, mučedníka, památka

2. 6. - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

3. 6. - Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka

5. 6. - Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, památka

6. 6. - Sv. Norberta, biskupa

9. 6. - Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

11. 6. - Sv. Barnabáše, apoštola, památka

12. 6. - V ostravsko-opavské diecézi: Bl. Antonie Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků, památka

13. 6. - Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, památka

15. 6. - Sv. Víta, mučedníka

19. 6. - Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, v českobudějovické diecézi: památka

          - Sv. Romualda, opata

21. 6. - Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka

22. 6. - Sv. Paulina Nolánského, biskupa

          - Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

24. 6. - Narození svatého Jana Křtitele, SLAVNOST

27. 6. - Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

28. 6. - Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, památka

29. 6. - Sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze, SLAVNOST

30. 6. - Svatých prvomučedníků římských

          - V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého - Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, SLAVNOST

Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého - Neposkvrněného Srdce Panny Marie, památka

ČERVENEC

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

3. 7. - Sv. Tomáše, apoštola, SVÁTEK

4. 7. - Sv. Prokopa, opata, v Čechách: památka

        - Sv. Alžběty Portugalské

5. 7. - Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, SLAVNOST

6. 7. - Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

9. 7. - Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

11. 7. - Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, SVÁTEK

13. 7. - Sv. Jindřicha

14. 7. - Bl. Hroznaty, mučedníka, v plzeňské diecézi: SVÁTEK

         - Sv. Kamila de Lellis, kněze

15. 7. - Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka

16. 7. - Panny Marie Karmelské

         - V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

17. 7. - Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

          - V ostravsko-opavské diecézi: Panny Marie Karmelské

20. 7. - Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

21. 7. - Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

22. 7. - Sv. Marie Magdalény, SVÁTEK

23. 7. - Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, SVÁTEK

24. 7. - Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

25. 7. - Sv. Jakuba, apoštola, SVÁTEK

26. 7. - Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka

27. 7. - Sv. Gorazda a druhů, na Moravě: památka

29. 7. - Sv. Marty, Marie a Lazara, památka

30. 7. - Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

31. 7. - Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka

SRPEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 8. - Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka

2. 8. - Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

        - Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

4. 8. - Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka

5. 8. - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

6. 8. - Proměnění Páně, SVÁTEK

7. 8. - Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků

        - Sv. Kajetána, kněze

8. 8. - Sv. Dominika, kněze, památka

9. 8. - Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, SVÁTEK

10. 8. - Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, SVÁTEK

11. 8. - Sv. Kláry, panny, památka

12. 8. - Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

13. 8. - Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

14. 8. - Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka

15. 8. - Nanebevzetí Panny Marie, SLAVNOST

16. 8. - Sv. Štěpána Uherského

19. 8. - Sv. Jana Eudese, kněze

20. 8. - Sv. Bernarda, opata, památka

21. 8. - Sv. Pia X., papeže, památka

22. 8. - Panny Marie Královny, památka

23. 8. - Sv. Růženy z Limy, panny

24. 8. - Sv. Bartoloměje, apoštola, SVÁTEK

25. 8. - Sv. Ludvíka

           - Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

           - Sv. Josefa Kalasanského, kněze

           - V ostravsko-opavské diecézi: Bl. Metoděje Trčky, kněze, památka

26. 8. - V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Ludvíka; Sv. Josefa Kalasanského, kněze; Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

27. 8. - Sv. Moniky, památka

28. 8. - Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka

29. 8. - Umučení svatého Jana Křtitele, památka

ZÁŘÍ

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

3. 9. - Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka

7. 9. - Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

8. 9. - Narození Panny Marie, SVÁTEK

9. 9. - Sv. Petra Klavera, kněze

10. 9. - Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

12. 9. - Jména Panny Marie

13. 9. - Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka

14. 9. - Povýšení svatého Kříže, SVÁTEK

15. 9. - Panny Marie Bolestné, památka

16. 9. - Sv. Ludmily, mučednice, v Čechách: památka

17. 9. - Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

          - Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

          - Sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitelky církve

19. 9. - Sv. Januária, biskupa a mučedníka

          - V litoměřické diecézi: Sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka

20. 9. - Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků, památka

          - V litoměřické diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

21. 9. - Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, SVÁTEK

23. 9. - Sv. Pia z Pietrelcini, kněze, památka

26. 9. - Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

27. 9. - Sv. Vincence z Paula, kněze, památka

28. 9. - Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, SLAVNOST

29. 9. - Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, SVÁTEK

30. 9. - Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka

ŘÍJEN

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 10. - Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, památka

2. 10. - Svatých andělů strážných, památka

4. 10. - Sv. Františka z Assisi, památka

5. 10. - Sv. Faustiny Kowalské, panny

6. 10. - Sv. Bruna, kněze

7. 10. - Panny Marie Růžencové, památka

9. 10. - Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků

          - Sv. Jana Leonardiho, kněze

11. 10. - Sv. Jana XXIII., papeže

12. 10. - Sv. Radima, biskupa

14. 10. - Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

             - V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

15. 10. - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka

16. 10. - Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, v ostravsko-opavské diecézi: SLAVNOST

             - Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

17. 10. - Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka

18. 10. - Sv. Lukáše, evangelisty, SVÁTEK

19. 10. - Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků

            - Sv. Pavla od Kříže, kněze

21. 10. - Bl. Karla Rakouského

22. 10. - Sv. Jana Pavla II., papeže

23. 10. - Sv. Jana Kapistránského, kněze

24. 10. - Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

28. 10. - Sv. Šimona a Judy, apoštolů, SVÁTEK

29. 10. - V brněnské diecézi: Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice, památka

30. 10. - V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

31. 10. - Sv. Wolfganga, biskupa

V dedikovaných kostelích a kaplích, jejichž den dedikace není známý, buď 25. října, nebo následující neděli - Výročí posvěcení vlastního kostela, SLAVNOST

LISTOPAD

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 11. - Všech svatých, SLAVNOST

2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. 11. - Sv. Martina de Porres, řeholníka

4. 11. - Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka

9. 11. - Posvěcení lateránské baziliky, SVÁTEK

10. 11. - Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka

11. 11. - Sv. Martina, biskupa, památka

12. 11. - Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka

13. 11. - Sv. Anežky České, panny, památka

15. 11. - Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

16. 11. - Sv. Markéty Skotské

            - Sv. Gertrudy, panny

17. 11. - Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka

18. 11. - Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

21. 11. - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka

22. 11. - Sv. Cecilie, panny a mučednice, památka

            - Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, v královéhradecké diecézi: SLAVNOST

23. 11. - Sv. Kolumbána, opata

24. 11. - Sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků, památka

25. 11. - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

30. 11. - Sv. Ondřeje, apoštola, SVÁTEK

Poslední neděle liturgického mezidobí - Ježíše Krista Krále, SLAVNOST

PROSINEC

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Kliknutím na položku v kalendáři se zobrazí podrobnosti.

1. 12. - Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

3. 12. - Sv. Františka Xaverského, kněze, památka

4. 12. - Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

6. 12. - Sv. Mikuláše, biskupa, v českobudějovické diecézi: SLAVNOST

7. 12. - Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, památka

8. 12. - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, SLAVNOST

9. 12. - Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

10. 12. - Panny Marie Loretánské

11. 12. - Sv. Damasa I., papeže

12. 12. - Panny Marie Guadalupské

13. 12. - Sv. Lucie, panny a mučednice, památka

14. 12. - Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, památka

21. 12. - Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

22. 12. - V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály, SVÁTEK

23. 12. - Sv. Jana Kentského, kněze

25. 12. - Narození Páně, SLAVNOST

26. 12. - Sv. Štěpána, prvomučedníka, SVÁTEK

27. 12. - Sv. Jana, apoštola a evangelisty, SVÁTEK

28. 12. - Svatých Mláďátek, mučedníků, SVÁTEK

29. 12. - Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

31. 12. - Sv. Silvestra I., papeže

Neděle v oktávu Narození Páně, anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince - Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, SVÁTEK