Liturgická hudba

Liturgickou hudbou se nazývá ta, která je vytvořena pro bohoslužbu a má posvátnou a krásnou formu. Pod pojem liturgické hudby zahrnujeme gregoriánský chorál, starou i moderní církevní polyfonii různých druhů, církevní hudbu pro varhany a pro jiné přípustné nástroje a lidový duchovní zpěv liturgický.

(Musicam sacram, 4)

Liturgický úkon má vznešenější formu, když jej zpívá i duchovenstvo kteréhokoli stupně ve své funkci i lid, který se úkonu účastní . Neboť touto formou se stává modlitba výraznější a zřejměji se zjevuje tajemství posvátné liturgie a její vlastní hierarchický a společenský ráz. Jednotou hlasů se dosahuje hlubší jednoty srdcí, leskem posvátných obřadů se mysl snadněji povznáší k nebeským věcem a celá liturgická slavnost je skvělejším předobrazem oné liturgie, která se koná ve svatém městě Jeruzalémě.

(Musicam sacram, 5)

Pravým cílem církevní hudby je oslava Boží a posvěcení věřících.

(Sacrosanctum concilium, 112)