Nadřazené téma

Žehnání adventního věnce v rodině

Žehnání neboli dobro-řečení je základním projevem vztahu člověka k Bohu: s vděčností přijímáme, co nám Bůh dává, a prosíme o pomoc, abychom jeho dary dobře užívali. 

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem je možné improvizovat, není k požehnání adventního věnce nutná schválená orace. Jen je třeba pamatovat na to, že modlitba vždy musí obsahovat děkování a prosbu. Kdo má doma svěcenou vodu, může jí po modlitbě věnec pokropit. 


Žehnání adventního věnce je nejvhodnější vykonat v předvečer první neděle adventní v rámci sobotní večerní modlitby, je to možné také o první neděli adventní. 

Žehnání je možné spojit s nešporami nebo rodinnou bohoslužbou slova. V tom případě se po verši Bože, pospěš mi na pomoc (resp. po znamení kříže) rozsvítí první svíce a ten, kdo rodinnou bohoslužbu vede, pronese žehnací modlitbu. Pak nešpory pokračují hymnem, bohoslužba slova pokračuje úkonem kajícnosti. 


Požehnání adventního věnce bez spojení s denní modlitbou církve či bohoslužbou slova je možné vykonat například následujícím způsobem: 

ZAPÁLENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ SVÍČKY 

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Je možné uvést do modlitby těmito nebo podobnými slovy:

Noci jsou nyní delší a delší, ale my věříme, že Ježíš je světlo, které je silnější než každá tma. Když se narodil v Betlémě, uprostřed noci se rozzářilo velké světlo. První svíce na adventním věnci, kterou nyní zapálíme, je naším vyznáním víry v Ježíše, vyznáním naší naděje a touhy po Pánově příchodu.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin, přijde a během ní se zapálí první svíčka. Podle vhodnosti může být zapálení svěřeno některému z větších dětí nebo – dle židovské tradice – paní domu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Někdo z přítomných přečte některý z následujících textů z Písma svatého.

Flp 4,4-7

Pán je blízko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Nebo jeden z textů ze začínající neděle:
Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 (Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!),
1 Kor 1,3-9 (Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.);
Mk 13,33-37 (Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.).

Je možné společně se sdílet o smyslu přečteného úryvku.

ODPOVĚĎ NA BOŽÍ SLOVO

Na Boží slovo je možné odpovědět písní, například responsoriem převzatým z modlitby se čtením:

V. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
V. Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý, O. vyjděte mu naproti a řekněte:
O. Slyš, Izraelův pastýři, který vodíš Josefa jak ovce, O. pověz nám, jsi-li to ty.
V. Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde Král slávy, O. který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.

Nebo je možné zazpívat či zarecitovat responsoriální žalm, např. Žl 27 (Korejsův nápěv naleznete zde).

O. Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?

I když se proti mně utáboří vojsko,
nevyděsí se mé srdce,
když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá:
Hospodine, hledám tvou tvář.
Tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci,
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm rozsvěcíme,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí: Amen.

Hodí-li se to, všichni si mohou od adventního věnce zapálit svíčky, nebo se mohou zapálit další svíce v místnosti, nebo rozsvítit světlo. Při tom se může zpívat vhodná píseň, například Ó Bože, světlo naše... .

Hodí-li se to, mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Jako odpověď může posloužit Maranatha (Přijď, Pane Ježíši) nebo obvyklé Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně.

Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.