Nadřazené téma

Znamení kříže a pozdrav lidu

Křesťané velmi brzy začali každou svou činnost začínat znamením kříže, samozřejmě tedy také modlitbu. Na kříži se totiž Ježíš z lásky k lidem vydal až do krajnosti, na kříži byla poražena smrt, na kříži máme skrze svůj křest účast. Kříž je znamením naší identity. Proto děláme znamení kříže také v úvodu bohoslužby, i když ta již začala shromážděním křesťanů, vstupním zpěvem a vstupním průvodem.

Znamení kříže doprovázíme slovy Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého - právě v toto jméno Trojjediného Boha jsme byli pokřtěni, kvůli tajemství Trojjediného Boha jsme přišli na bohoslužbu, v jménu Trojjediného Boha hodláme strávit následující chvíle. 

Biskup zdraví shromážděné křesťany tím pozdravem, kterým své učedníky pozdravil zmrtvýchvstalý Ježíš; kněz, protože biskupa vlastně zastupuje, používá pozdrav inspirovaný listy sv. Pavla. Tento pozdrav, doprovázený gestem otevřených, přijímajících rukou, znamená, že sám Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých, je uprostřed svého lidu a ujímá se každého, kdo za ním přichází.

Uspořádání podle Římského misálu:

Po skončení vstupního zpěvu se kněz i věřící vstoje znamenají křížem. Kněz přitom obrácen tváří k lidu říká: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Lid odpovídá: Amen.

 

Cantu ad introitum absoluto, sacerdos et fideles, stantes, signant se signo crucis, dum sacerdos, ad populum conversus, dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.

Populus respondet: Amen.

 

Potom kněz s rozpjatýma rukama pozdraví lid slovy:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

Deinde sacerdos, manus extendens, populum salutat, dicens:

Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis.

Nebo: Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.

Vel: Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro et Dómino Iesu Christo.

Nebo: Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás ... (narozeného, ukřižovaného, vzkříšeného, oslaveného), ať je s vámi se všemi.

 

Nebo: Pán s vámi.

Vel: Dóminus vobíscum.

 

Biskup říká místo Pán s vámi při tomto zahajovacím pozdravu:

Pokoj Kristův ať je s vámi.

 

Episcopus, loco Dóminus vobíscum, in hac prima salutatione dicit:

Pax vobis.

Lid odpoví: I s tebou.

Populus respondet: Et cum spíritu tuo.