Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

3. eucharistická modlitba

- lze použít kdykoli, zejména o nedělích a svátcích
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

 

Texty jsou převzaty z Českého misálu (ed. 2015) a Missale Romanum (ed. 2008). 

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Lid mu odpoví:

Populus respondet:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Lid:

Populus:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Lid:

Populus:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci. 

<p>Sacerdos prosequitur præfationem, manibus extensis. 

 

</p

Texty prefací naleznete zde.

 

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

In fine autem præfationis iungit manus et, una cum populo, ipsam præfationem concludit, cantans vel clara voce dicens:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos manibus extensis dicit:

Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ; a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá.

Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usque ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe

Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut hæc múnera, quæ tibi sacránda detúlimus, eódem Spíritu sanctificáre dignéris,

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

ať se stanou tělem a  krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista,

ut Corpus et  Sanguis fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi,

Sepne ruce. 

Iungit manus. 

neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:

cuius mandáto hæc mystéria celebrámus.

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

V noci, kdy se za nás vydal,

Ipse enim in qua nocte tradebátur

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Po večeři

Simili modo postquam coenatum est,

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:

accípiens cálicem et tibi grátias agens benedixit, deditque discípulis suis, dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde dicit:

Tajemství víry

Mysterium fidei.

A lid pokračuje zvoláním:

Et populus prosequitur, acclamans:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu; přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.

Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferæ passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in cælum, sed et præstolántes álterum eius advéntum, offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum. Réspice, quæsumus, in oblatiónem Ecclésiæ tuæ et, agnóscens Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíritus inveniámur in Christo.

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky (se svatým N. Nmůže se vložit jméno světce toho dne nebo patrona) a se všemi svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky.

Ipse nos tibi perfíciat munus ætérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in primis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum beatis Apostolis tuis et gloriósis Martýribus (cum Sancto N.Sancto diei vel patrono) et ómnibus Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te confídimus adiuvári.

Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi,  upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N.,  našeho biskupa N.zde se mohou jmenovat také pomocní nebo světící biskupové biskupský sbor kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby dobrotivý Otče a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. 

Hæc Hóstia nostræ reconciliatiónis profíciat, quaésumus, Dómine, ad totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., cum episcopáli órdine et univérso clero et omni pópulo acquisitiónis tuæ. Votis huius famíliæ, quam tibi astáre voluísti, adésto propítius.Omnes fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. 

Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu;

Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc sæculo transiérunt, in regnum tuum benígnus admítte, ubi fore sperámus, ut simul glória tua perénniter satiémur,

sepne ruce

iungit manus

skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.  

per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona cuncta largíris.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Populus respondet:

Amen.

Amen.