Velikonoce 2020 - veškeré info

V tomto textu souhrnně odkazujeme na všechny vydané dokumenty, nabízíme texty ke stažení a odpovídáme na časté otázky.

Dokumenty k současné situaci

Dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti V době nemoci COVID-19

Dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti V době nemoci COVID-19 ii

Poznámka Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k předcházejícímu dekretu

Vademecum pro biskupy připravené LK ČBK

Vademecum pro kněze připravené LK ČBK

Mimořádné liturgické texty pro letošní rok

Obnova kněžských závazků na Zelený čtvrtek

Mimořádná přímluva na Velký pátek - noty

Mimořádná přímluva na Velký pátek - mp3 nahrávka

Zjednodušený způsob slavení Památky umučení Páně

Zjednodušený způsob slavení Velikononoční vigilie 

Řádné liturgické texty pro slavení Velikonoc

Texty z Českého misálu.

Nápěvy ke všem velikonočním obřadům, noty a mp3

Texty pro modlitbu breviáře (breviar.cz)

Nápěvy pro modlitbu breviáře (inadiutorium.cz)

Pomůcky pro slavení Velikonoc v rodině

Základní vysvětlení velikonočních obřadů (text)

Komentáře ke všem biblickým čtením (text; biblickedilo.cz)

Modlitba k požehnání pokrmů (text)

Velikonoce v rodině (video průvodce)

Velikonoce v rodině (textový průvodce; katyd.cz);

Velikonoce pro jednotlivce (textový průvodce, pastorace.cz)

Velikonoce v rodině (scénář; CEI)

Velikonoce v rodině (scénář; ado.cz)

Výzva biskupů k zapálení svíčky (text; cirkev.cz)

Často kladené otázky

Následující odpovědi nejsou oficiálním stanoviskem Liturgické komise ČBK, ale pomůckou, kterou připravila redakce Liturgie.cz. V konkrétních farnostech je nutné řídit se pokyny diecézního biskupa, které se mohou v jednotlivých diecézích nepatrně lišit. 

Může kněz být na velikonoční obřady v kostele zcela sám?

V zásadě může, ale nedoporučuje se to. Kdykoli liturgické knihy mluví o slavení "bez lidu", mají na mysli alespoň s nějakým přisluhujícím. Z tohoto důvodu je ve vademecu pro kněze uveden počet 1 - 2 přisluhující. 

Může být při obřadech v kostele více služebníků než jeden či dva?

Počet 1 - 2 přisluhující ve vademecu pro kněze je uveden proto, aby bylo jasné, že kněz nemá být sám. Přisluhujících může být i více (zpěvák, varhaník), není-li to v rozporu s nařízením biskupa a omezeními danými státem.

Pokud se bohoslužby přenášejí on-line, je nutné smazat jejich záznam? 

Není nutné záznam doslova smazat, například pro potřeby farního archivu může zůstat uchován. Poznámka dokumentů se týká situace, v níž by farnost nebyla schopná přímého přenosu, a na místo toho by věřícím "k účasti" nabídla videozáznam předem odsloužených obřadů. 

Je třeba připomenout, že hlavním smyslem přímého přenosu obřadů velikonočního tridua je umožnit věřícím, aby se ve stejnou chvíli připojili k modlitbě biskupa či kněze, který s několika přisluhujícími obřady slaví. Uchovávání aktivního odkazu na jejich záznam déle než 12 hodin od jejich přenosu není žádoucí z několika důvodů: 
1/ v rámci tridua se naše pozornost už zaměřuje na jiné události z Ježíšova života;
2/ letošní průběh velikonočních obřadů bude skromnější, zohledňuje mimořádná opatření;
3/ i v digitálním prostoru je potřeba udělat po sobě pořádek.
Pamatujme na to, že je potřeba věřící vybízet k modlitbě, která se nemůže omezit na pouhé sledování přenosu bohoslužeb.

Je nutné bohoslužby přenášet on-line?

Není to nutné. Pokud by kvalita přenosu a samotného slavení neměla odpovídající úroveň, bude lepší bohoslužby nestreamovat. 

Informace o přímých přenosech jednotlivých biskupů naleznete na Cirkev.cz.

Je potřeba udělat bohoslužby co nejslavnostněji?

Ačkoli je správné, že se bohoslužbám ve velikonočním triduu věnuje největší pozornost ze strany kněze, ministrantů, chrámového sboru či výzdoby kostela, nebylo by správné tvářit se, že letos je to "jako obvykle, jen bez lidí". Je proto vhodnější zvolit skromější formu, která bude odpovídat současné mimořádné situaci a větší lesk ponechat na bohoslužby slavené s lidem, např. o Letnicích. 

Bude se při vigilii žehnat křestní voda či alespoň svěcená voda? 

Nebude. Křestní voda se požehná až při bohoslužbě, při níž se budou udělovat iniciační svátosti. Voda k pokropení lidu při obnově křestních závazků se také nebude žehnat, protože při vigilii nebude přítomen lid. 

Je možné obřady z misálu nahradit jednodušší pobožností mimo farní kostel?

Ano, je možné z liturgie použít jen některé prvky a jiné vynechat, a tak mít na místo kompletních obřadů jednodušší pobožnost. Ta se může konat i mimo farní kostel, nutný pro Památku umučení Páně a Velikonoční vigilii. V tom případě je však závazná denní modlitba církve. 

Mohou farnosti vytvořit vlastní pomůcky pro společné slavení Velikonoc?

Ano, mohou, ať už textové, obrazové, video nebo multimediální. Je vítáno cokoli, co nebude v rozporu s duchem liturgie a pomůže zakusit, že i když rozptýleni, tvoříme jedno společenství.

Mohou být kostely otevřené pro soukromou modlitbu? 

Ano, mohou. Nepočítá se s tím, že by se v kostele připravil k úctě kříž či Boží hrob; někteří biskupové tyto prvky ve svých diecézích dovolují. 

Kdy se budou konat odložené křty?

O termínu pro slavení iniciačních svátostí rozhodnou biskupové. Nyní se jako vhodný termín jeví svatodušní svátky, vše bude upřesněno dle vývoje epidemie.