Nadřazené téma
 Sousední stránky 

Zpěvy velikonočního tridua

Zelený čtvrtek Propria PJO • Kde je opravdová láska • Chvalte ústa
Velký pátek Propria PJO • Přímluvy • Hle kříž • Výčitky
Vigilie Propria PJO • Světlo Kristovo • Exsultet • Žalmy • Aleluja • Svěcení vody
V den slavnosti Velikonoční sekvence • Evangelium

Zelený čtvrtek 

Celou bohoslužbu Zeleného čtvrtka naleznete v on-line misále.

Velikonoční graduál II

Komplet proprií liturgie Zeleného čtvrtku zhudebněných P. Josefem Olejníkem.

PDF liturgie Zeleného čtvrtku (Olejník: Velikonoční graduál II)


Kde je opravdová láska

Responsoriální zpěv Ubi caritas se zpívá k přípravě darů. Zpívá jej schola a lid. 

poslechnout mp3 (Zpěvy s odpovědí lidu, str. 367)

Chvalte ústa

Hymnus Pange lingua (slož. sv. Tomáš Akvinský) se zpívá při přenesení Nejsvětější svátosti v závěru mše svaté na památku Večeře Páně. První čtyři sloky se zpívají při průvodu, poslední dvě sloky při uložení Nejsvětější svátosti do svatostánku. 

Velký pátek

Obřady na památku Umučení Páně naleznete v on-line misále.

Velikonoční graduál II

Komplet proprií liturgie Velkého pátku zhudebněných P. Josefem Olejníkem.

PDF liturgie Velkého pátku (Olejník: Velikonoční graduál II)


Úvody k velkopátečním přímluvám

Tyto úvody zpívá jáhen, v jeho nepřítomnosti zpěvák. 

PDF Úvody velkopátečních přímluv

1. Přímluva za církev - poslechnout mp3 

2. Přímluva za papeže - poslechnout mp3

3. Přímluva za biskupa - poslechnout mp3

4. Přímluva za katechumeny - poslechnout mp3

5. Přímluva za jednotu křesťanů - poslechnout mp3

6. Přímluva za židy - poslechnout mp3

7. Přímluva za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista - poslechnout mp3

8. Přímluva za ty, kdo nevěří v Boha - poslechnout mp3

9. Přímluva za ty, kdo mají odpovědnost za společnost a stát - poslechnout mp3

10. Přímluva za ty, kdo trpí - poslechnout mp3


Hle kříž

Při odhalování nebo přinášení kříže se třikrát zpívá, vždy o tón výš. Výzvu "hle kříž" zpívá kněz který předsedá slavení velkopátečních obřadů. Pokud není dobrým zpěvákem, pomáhá mu jáhen nebo schola. Tuto výzvu může zpívat i ten, kdo přináší kříž (jáhen nebo ministrant). Odpověď "klaníme se ti" zpívají všichni. 

Poslechnout mp3


Výčitky

Výčitky se zpívají při uctívání svatého kříže. Zpívají je střídavě dva sbory a lid vkládá odpověď. 

Poslechnout mp3

Velikonoční vigilie

Celou velikonoční vigilii naleznete v našem on-line misále.

Velikonoční graduál II

Komplet proprií liturgie Velikonoční vigilie zhudebněných P. Josefem Olejníkem.

PDF liturgie vigilie Zmrtvýchvstání (Olejník: Velikonoční graduál II)


Světlo Kristovo

Výzvu „Světlo Kristovo“ zpívá jáhen, který nese velikonoční svíci. V jeho nepřítomnosti svíci nese a zpívá sám kněz (podle Českého misálu ed. 1983), nebo ministrant (podle Římského misálu ed. 2002). Odpovídají všichni. 

Chorál

Poslechnout mp3

 

Olejník

Poslechnout mp3

Olejnik - Svetlo Kristovo


Velikonoční chvalozpěv (Exsultet)

Velikonoční chvalozpěv zpívá jáhen, v jeho nepřítomnosti koncelebrující kněz, kněz hlavní celebrant, nebo zpěvák. 

Chorál

(přejít na Olejníka)

PDF Exsultet – delší text (Český misál 1983)

PDF Exsultet – kratší text (Český misál 1983)

1. část: úvod - poslechnout mp3

2. část: preface - poslechnout mp3

 

3. část: tajemství veliké noci - poslechnout mp3

4. část: tajemství vykoupení - poslechnout mp3

5. část: tajemství svaté noci - poslechnout mp3

6. část: obětování svíce - poslechhnout mp3

7. část: závěrečné prosby - poslechnout mp3

 

Olejník

(přejít na chorál)

Noty jsou k dispozici také na stránkách josefolejnik.cz, zde.

1. část: úvod - poslechnout mp3

2. část: preface - poslechnout mp3

3. část: tajemství veliké noci - poslechnout mp3

4. část: tajemství vykoupení - poslechnout mp3

5. část: tajemství svaté noci - poslechnout mp3

6. část: obětování svíce - poslechnout mp3

7. část: závěrečné prosby - poslechnout mp3


Žalmy velikonoční vigilie

Žalm se zpívá po každém čtení ze Starého zákona a po aleluja po epištole. Zpívá jej zpěvák z ambonu. 

Po 1. čtení Žl 104 (103), 1-2a.5-6.10+12.13-14b.24+35c Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 1. čtení - var Žl 33 (32), 4-5.6-7.12-13.20+22  Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 2. čtení Žl 16 (15), 5+8.9-10.11 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 3. čtení Ex 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 4. čtení Žl 30 (29), 2+4.5-6.11-12a+13b Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 5. čtení Iz 12, 2.4bcd.5-6 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 6. čtení Žl 19 (18), 8.9.10.11 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po 7. čtení Žl 42-43 (41-42) Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
po 7. čtení - var Žl 51 (50), 12-13.14-15.18-19 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg
Po epištole Žl 118 (117), 1-2.16ab+17.22-23 Noty Korejs jpg Nahrávka Korejs mp3 Noty Olejník jpg

 

Aleluja

Aleluja se zpívá slavnostně třikrát, vždy o tón výš, pokaždé je zopakují všichni přítomní. Aleluja zpívá kněz hlavní celebrant, v případě nutnosti zpěvák.  

Poslechnout mp3


Svěcení křestní vody

Modlitbu svěcení křestní vody zpívá kněz hlavní celebrant, odpovídají všichni. Pokud kněz není dobrým zpěvákem, modlitba se pouze recituje. 

Poslechnout mp3

V den slavnosti

Velikonoční bohoslužbu naleznete v on-line misále.

Velikonoční sekvence

Velikonoční sekvence se zpívá po druhém čtení před aklamací před evangeliem. 

Poslechnout nahrávku

Olejník 

Poslechnout nahrávku

PDF s varhanním doprovodem


Evangelium 

Evangelium zpívá jáhen nebo kněz z ambonu. Pokud není dobrým zpěvákem, evangelium pouze recituje.

1. Chorální nápěv - simplex

 
2. Chorální nápěv - antiquior

 
3. Chorální nápěv - ad libitum