Přitahuje mne liturgická mystagogie

Novým předsedou Liturgické komise České biskupské konference je Mons. Martin David. V následujícím rozhovoru představuje čtenářům Liturgie.cz fungování této komise i svůj vztah k liturgii.

 

Snad můžeme začít trochu osobněji: Existuje něco jako Tvůj první liturgický zážitek? 

Pátrám v paměti, zda existuje něco, co by se tímto způsobem dalo nazvat. Jako kluk z věřící rodiny žijící na malé vesnici jsem se od malička liturgie účastnil především ministrantskou a lektorskou službou. Pokud se mi vybavují  nějaké první liturgické zážitky, tak jsou to zejména nejrůznější veselé příhody, které se mi při ministrantské službě staly. Například když jsem ve třetím čtení velikonoční vigilie hrdě namísto pascha přečetl „paša“ (smích).

 

Změnilo se nějak Tvé osobní prožívání mše svaté, když ses stal knězem a později biskupem?

Je to asi zkušenost, kterou udělali všichni kněží, že se prožívání liturgie přijetím kněžství opravdu mění. Jako kněz jsem se stal celebrantem – tím, kdo liturgii předsedá, kdo v té chvíli při liturgii jedná in persona Christi a je tak s Kristem ještě úžeji spojen. Slavení mše svaté je pro mě něco, co mě stále naplňuje úžasem nad tím, jak se nám Bůh dává. Když jsem byl jmenován biskupem a měl jsem si vybrat biskupské heslo, jako první mě napadlo „Slovo se stalo tělem“ (Jn1,14). Je to tajemství, které se stále uskutečňuje právě v liturgii mše svaté. Skrze naši službu se Slovo stává tělem, které se dávám všem. 

 

Jakým způsobem slavíš liturgii hodin?  

Snažím se breviář modlit v časech, které  jsou k tomu určené a posvěcovat tak modlitbou právě ty části dne, se kterými má být modlitba spojená. Neříkám, že to vždycky vyjde. K hodince četby určitě nevstávám v noci jako bratři trapisté. A také u modlitby uprostřed dne se občas stane, že se k ní díky mimořádně rušnému programu dne dostanu až večer. Modlím se většinou sám, ale jsem rád i za modlitbu ve společenství kněží nebo biskupů, která je součástí našich společných setkání.

 

Přejděme nyní k fungování Liturgické komise ČBK. Co je jejím úkolem? 

Liturgická komise je aktuálně jednou z šesti komisí České biskupské konference a zabývá se záležitostmi, které se liturgie dotýkají. Portfolio práce komise je velmi široké od přípravy nových liturgických textů – jako poslední to byl například mešní formulář „V době pandemie“,  přes vydávání nových liturgických knih – aktuálně se připravuje reedice křestních a pohřebních obřadů, až po například revizi liturgického překladu Písma, která už nějakou dobu běží a bude ještě pár let trvat. Jejím výsledkem by mělo být vydání kompletního překladu Písma používaného v liturgii. Jakousi první vlaštovkou v tomto směru je webová aplikace ČLP (Český liturgický překlad). Členy LK ČBK jsou čtyři biskupové a další odborníci na liturgii z jednotlivých diecézí. Ke společnému zasedání se LK schází většinou dvakrát ročně. Na zasedání se řeší záležitosti, které je potřeba projednat v plénu,  mnoho záležitostí se ale v průběhu roku řeší korespondenčně. Komise zaštiťuje práci odborníků na už zmíněném liturgickém překladu Písma a  další oslovení lingvisté se věnují právě překladům nových liturgických textů, které následně komise schvaluje. Jakýmsi styčným důstojníkem a koordinátorem všech aktivit je sekretář komise, který úzce spolupracuje s předsedou a je v kontaktu s vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.

 

Existuje nějaká oblast liturgie, v níž bychom se v naší zemi měli zlepšit?

Podle konstituce Sacrosanctum concilium je liturgie vrchol a zdroj života církve, proto je potřeba péči věnovat všem vyjmenovaným oblastem, které ve výsledku tvoří jeden celek. Věc, která mě osobně velice přitahuje, láká a která nám někdy možná trochu schází je tzv. liturgická mystagogie – neboli uvádění do tajemství. Jestliže je liturgie pramenem, je nepochybně díky Kristu pramenem nevyčerpatelným a my můžeme a potřebujeme stále více pronikat do jejího tajemství a tím do tajemství Krista – vtěleného Slova.

 

Díky za odpovědi, mnoho požehnání v nové službě!

Otázky kladl Radek Tichý.


Mons. Martin David (* 1970) byl původně jedním z poradců Liturgické komise České biskupské konference, po svém biskupském svěcení (2017) se stal jejím členem. Od 1. května 2020 je předsedou této komise. Dalšími členy jsou Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. Jan Vokál a Mons. Zdenek Wasserbauer. 

Foto: Pavel Zuchnický, Cirkev.cz.