Nadřazené téma

Soukromé modlitby, které mohou věřící použít v boji proti mocnostem temnoty

Liturgická kniha exorcismů nabízí také několik modliteb pro soukromou potřebu. Některé z nich zde uvádíme, přičemž ve většině případů je překlad z latiny pouze překladem pracovním, nikoli církevně schváleným. Modlitby jsou však překládány nikoli přísně literárně, ale tak, aby mohly sloužit jako skutečné soukromé modlitby.

Modlitby

Bože, tys stvořil lidský rod a neustále jej chráníš,
tys utvořil člověka ke svému obrazu
a milostí křtu jsi ho obdivuhodně obnovil.
Pohlédni na mne, svého služebníka,
a smiluj se nad mými prosbami.
Vlož do mého srdce odlesk své slávy,
abych byl zbaven veškeré hrůzy, úzkosti a strachu,
aby se má mysl a duše uklidnily
a já tě mohl v jednotě se svými bratry a sestrami
chválit ve tvé církvi.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Deus, humáni géneris cónditor et defénsor,
qui hóminem ad ímáginem tuam formásti
et Baptísmatis grátia mirabílius recreásti,
réspice super mé, fámulum tuum,
et supplicatiónibus meis propitiáre.
Oriátur, quseso, in corde meo splendor glóriae tuae
ut, omni terróre, metu ac timóre subláto,
mente et ánimo serénus
una cum frátribus in Ecclésia tua
té collaudáre váleam.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Bože, původce všeho dobra a veškerého milosrdenství,
tvůj Syn za nás trpěl na dřevě kříže,
abys od nás zapudil moc nepřítele.
Pohlédni milostivě na mou pokoru a na mou bolest
a když jsi ze mne při křtu učinil nového člověka,
také nyní mne, prosím, naplň milostí svého požehnání
a přemož útoky Zlého.
Skze Krista, našeho Pána. Amen.

Deus, omnium misericordiárum et totíus bonitátis áuctor,
qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum subíre voluísti,
ut inimíci a nobis expélleres potestátem,
humilitátem meam ac dolórem propítius intuére,
ac praesta, quaeso, ut, quem in fonte Baptísmatis innovásti,
Malígni incúrsu devícto,
grátia tuae benedictiónis ímpleas.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme
svatá Boží rodičko
neodmítej naše prosby v našich potřebách
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky
Panno slavná a požehnaná!

Paní naše a prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
k Synu svému nás doprovoď,
Synu svému nás doporuč.

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Sancte Michael Archángele, defénde nos in proélio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps miliiae caeléstis,
Sátanam aliósque spiritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.