Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

3. eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Děkujeme ti, Bože)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků

 

Texty jsou převzaty z vydání "Eucharistické modlitby" (MCM 1992) a Missale Romanum (ed. 2008). 

Rubriky v české verzi jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy. Rubriky v české verzi jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy. Podle latinského originálu je také vloženo zvolání tajemství víry s odpověďmi přítomných.

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Všichni mu odpovědí:

Omnes respondent:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Všichni:

Omnes:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Všichni:

Omnes:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká: 

Sacerdos manibus extensis dicit:

Děkujeme ti, Bože, náš Otče:

Grátias ágimus tibi, Deus

* Stvořil jsi nás; my máme žít pro tebe, navzájem se mít rádi, společně nést radosti i nesnáze, společně si hrát i pracovat. *

qui nos creásti, ut tibi viverémus, nos ínvicem fratérne diligéntes. Tuum est munus quod mútuo contuéntes et colloquéntes, cuncta quæ bona sunt, cuncta quæ áspera, inter nos partíri valeámus. 

Nebo (o stvoření):

 

* Ty jsi stvořil celý vesmír: slunce nám dává světlo a teplo, tak může uzrát obilí i plody. Všechno je tu pro nás: lesy a louky, květiny i zvířata. Člověku dáváš rozum a vynalézavost: dokáže stavět města a silnice a tvoří mnoho věcí, které usnadňují život. * 

 

Nebo (v době adventní):

 

* Ty jsi člověku vždy nabízel své přátelství. Kázáním proroků jsi připravoval cestu pro příchod svého Syna. On se narodil z Panny Marie a všem lidem přinesl spásu. A my čekáme, že znovu přijde ve slávě.* 

 

Nebo (v době vánoční):

 

* Hvězda nad Betlémem je pro nás znamením, že narozením tvého Syna přišlo na svět pravé světlo, které rozjasňuje lidská srdce tvou láskou.* 

 

Nebo (v době postní):

 

* Ty jsi dobrý a milosrdný. Stále nám odpouštíš. Chceš uzdravit naše srdce a očistit je od hříchu. Proto nás vyzýváš k nápravě života a ke skutkům pokání. * 

 

Nebo (v době velikonoční):

Tempore paschali sacerdos dicit:

* Ty jsi Bůh živých. Voláš nás k životu a chceš, aby nikdo nezůstal ve smrti. Vzkříšením svého Syna jsi smrt přemohl a dal jsi nám naději, že i my z mrtvých vstaneme a budeme navždy žít s tebou. * 

Quia tu es Deus vivéntium, qui nos ad vitam vocásti et vis, ut felicitáte ætérna fruámur. Primum quidem e nobis Iesum Christum suscitásti a mórtuis novámque ei vitam donásti. Idem es nobis pollícitus vitam sine término, sine misériis, sine dolóribus. 

Proto tě, Otče, spolu se všemi věřícími na celém světě, s anděly a svatými v nebi chválíme a radostně voláme:

De hoc, Pater, gavísi, et grátias referéntes, cum ómnibus, qui in te credunt, et cum Sanctis et Angelis confitémur in exsultatióne dicéntes:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cćli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. 

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje: 

Sacerdos, manibus extensis, prosequitur:

Bože, jsi velký a svatý, plný dobroty a lásky ke všem. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého Syna Ježíše.

Vere sanctus es, Dómine, et erga nos omnes benígnus, cunctísque homínibus cleméntiam tuam osténdis. Tibi grátias ágimus, imprímis pro Fílio tuo Iesu Christo.

* On přišel na svět, aby nás, hříšné lidi, zachránil. Otevřel nám oči i srdce, abychom poznali, že ty jsi Otec všech lidí a my navzájem jsme bratři a sestry. *

Qui in mundum veníre dignátus est, quia dereliquérunt te hómines propter peccátum neque ámplius inter se eórum conséntiunt ánimi. Ipse óculos nostros et aures apéruit, ut te Patrem ómnium nostrum agnoscerémus et nos alterútrum diligerémus. 

Nebo (o stvoření):

 

* Když jsi tvořil svět, myslel jsi na to, že skrze něj přivedeš k sobě všechno, co jsi stvořil. * 

 

Nebo (v době adventní):

 

* Jeho příchodem již začalo tvé království: uzdravoval nemocné, sytil hladové a zbavil smrt její moci. * 

 

Nebo (v době vánoční):

 

* On obdaroval radostí pastýře a mudrce, když se mu přišli poklonit. Volá k sobě každého z nás a chce i našemu životu dát světlo a radost. * 

 

Nebo (v době postní):

 

* On všechny lidi volal k obrácení a hlásal jim radostnou zvěst o Boží lásce. Zemřel na kříži, aby všechny vysvobodil z hříchu a smrti. * 

 

Nebo (v době velikonoční):

Tempore paschali sacerdos dicit:

* On vstal z mrtvých. Ráno o velikonocích se ukázal ženám vzkříšený a živý. Šel s učedníky do Emauz, rozmlouval s nimi a dal se jim poznat při lámání chleba. * 

Ipse nobis vitæ núntium áttulit in splendóribus tuis apud te sine fine ducéndæ, et illíus vitæ viam nobis osténdit gréssibus amóris percurréndam, in qua nos ipse præcéssit.  

Nyní nás shromažďuje kolem jednoho stolu a my chceme konat to, co nám odkázal. Proto jsme, Otče, připravili chléb a víno a prosíme tě:

Nunc autem Christus ad unam nos cóngregat mensam, volens ut faciámus, quod ipse ántea fecit.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Posvěť tyto dary svým Duchem,  

Pater óptime, hæc dona panis et vini per virtútem Sancti Spíritus sanctificáre dignéris, 

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

aby se pro nás staly tělem a  krví tvého Syna, Ježíše Krista.

ut nobis fiant Corpus et  Sanguis Fílii tui Iesu Christi.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

Iungit manus. In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Když před svou smrtí naposled večeřel se svými učedníky, 

Véspere enim illo, priúsquam propter nos mortem subíret, cum discípulis suis postrémum discúmbens,

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal chléb, vzdal ti díky, rozdělil jej učedníkům a řekl:

accépit panem, grátias egit, fregit dedítque eis dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit participantibus, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Potom 

Similiter

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal kalich s vínem, vzdal ti díky, podal jej svým učedníkům a řekl:

accípiens cálicem, vino replétum, grátias egit, dedítque discípulis suis dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. Deinde dixit ad eos: HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom s rozpjatýma rukama říká:

Calicem ostendit participantibus, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Tajemství víry.

Mysterium fidei.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Kristus zemřel a vstal z mrtvých, Kristus přijde ve slávě.

Christum, qui mórtuus est pro nobis et resurréxit, exspectámus veniéntem in glória.

Nebo:

Vel:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Postea, extensis manibus, sacerdos dicit:

Proto, Otče, stojíme před tebou a s radostí si připomínáme všechno, co pro nás Ježíš vykonal a stále koná. V této svaté oběti, kterou on svěřil své církvi, slavíme jeho smrt a vzkříšení. Spolu s jeho obětí přijmi, Otče, i celý náš život.

Quaprópter hic, Pater sancte, tibi astámus, cum gáudio mémores eórum, quæ Iesus Christus pro salúte nostra est operátus. In hoc sancto sacrifício, quod ipse Ecclésiæ suæ commísit, mortem eius ac resurrectiónem recólimus. Pater sancte, qui es in cælis, nos súscipe, quaésumus, una cum Fílio tuo dilécto. 

Všichni zvolají:

 

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

 

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

 

Ježíš dal za nás svůj život, vstal z mrtvých a žije mezi námi.

Ipse mortem voluntárie pro nobis sustínuit. Tu autem eum resuscitásti; unde acclamémus:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

Te Deum, qui bonus es, laudámus; tibi grátias ágimus.

 

Sacerdos, extensis manibus, posequitur:

 

Qui cum apud te semper vivit, tamen nobíscum conversátur.

 

Omnes acclamant:

 

Te Deum, qui bonus es, laudámus; tibi grátias ágimus.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, extensis manibus, posequitur:

On přijde ve slávě a potom už nebude smrt ani zármutek, pláč ani bolest.

In fine autem ventúrus est cum glória, in cuius Regno non ámplius erit, qui miséria affligátur, qui lacrimétur, qui tristítiam hábeat, nec peccátum nec mors ultra dominabúntur.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

Te Deum, qui bonus es, laudámus; tibi grátias ágimus.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje: 

Sacerdos, extensis manibus, posequitur:

Otče, ty nás shromažďuješ v radosti Ducha svatého k této hostině. Nabízíš nám tělo a krev svého Syna. Ať nám tento pokrm dává sílu být stále tvými přáteli.

Pater sancte, qui nos vocásti, ut de hac mensa in lćtítia Corpus Christi sumerémus, tríbue, qućsumus, ut huius cibi virtúte roboráti, tibi magis magísque placeámus, et per communiónem Spíritus Sancti unum corpus in caritáte fiámus.

 

Recordáre, Dómine, Papæ nostri N., Epíscopi nostri N., et ceterórum Episcopórum.

* Pomáhej nám, ať si navzájem lépe rozumíme a děláme druhým radost. *

Adiuva cunctos Christi discípulos, ut pacem concílient aliísque lætítiæ donum impértiant. 

Nebo (o stvoření):

 

* Otevři nám oči pro krásu svého stvoření, ať je chráníme a staráme se o ně. Dej, ať ve světě zavládne pokoj, spravedlnost a opravdová radost. * 

 

Nebo (v době adventní):

 

* Pomáhej nám, ať svou prací, hrou i učením připravujeme cestu pro příchod tvého Syna. * 

 

Nebo (v době vánoční):

 

* Ať záříme tvým světlem a neseme ho těm, kdo žijí v temnotě. * 

 

Nebo (v době postní):

 

* Pomáhej nám, ať jsme ochotní se navzájem smířit, když nás rozděluje hněv, zloba a závist. Dej, ať svým jednáním dáváme všem dobrý příklad. * 

 

Nebo (v době velikonoční):

Tempore paschali sacerdos dicit:

* Pomáhej nám, ať přinášíme velikonoční radost těm, kdo jsou ustrašení a smutní. * 

Fac ut corda fidélium paschálibus gáudiis repleántur, et hanc lætítiam ad cunctos pérferant hómines, qui tristítiam habent.  

V modlitbě jsme spojeni se všemi křesťany, s naším papežem N., naším biskupem N., a prosíme: Dej, ať se jednou všichni setkáme ve tvém království, kde tě budeme spolu s Pannou Marií a se všemi svatými navěky chválit

Nobis ómnibus concéde, ut cum beáta Vírgine María, Matre Dei, cum Sancto N. et univérsis Sanctis, apud Christum in cæléstibus quondam habitémus, et apud te simus cum illo in sempitérnum. 

Sepne ruce.

Iungit manus, 

skrze tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

 

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, solus sacerdos dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Omnes acclamant:

Amen.

Amen.