Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

2. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby

(Církev v dějinách spásy)

- lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí např. tyto formuláře: Za církev; Za kněžská povolání; Za laiky; Za rodiny; Za řeholníky a řeholnice; Za řeholní povolání; Za vyprošení lásky; Za příbuzné a přátele; Na poděkování Bohu)
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

 

Texty jsou převzaty z vydání Českého misálu (ed. 2015) a Missale Romanum (ed. 2008).

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Lid mu odpoví:

Populus respondet:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Lid:

Populus:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Lid:

Populus:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci. 

Sacerdos prosequitur præfationem, manibus extensis:

Vzdáváme ti díky,
Bože, náš Otče,
Stvořiteli světa a prameni všeho života.
Ty nás na naší cestě nenecháváš osamocené,
ale mnoha způsoby
projevuješ svou přítomnost mezi námi.
Mocnou rukou jsi převedl pouští
svůj izraelský lid,
mocí svého svatého Ducha
stále provázíš i svou církev.
Skrze svého Syna jí otvíráš cestu,
aby po svém putování dějinami
vešla do věčné radosti tvého království.
A proto s anděly a svatými
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater,
mundi creátor et fons omnis vitæ:
Qui ópera sapiéntiæ tuæ numquam derelínquis,
sed in médio nostri adhuc próvidus operáris.
In manu poténti et bráchio exténto
pópulum tuum Israel per desértum duxísti;
nunc autem Ecclésiam tuam in mundo peregrinántem,
Spíritus Sancti virtúte semper comitáris,
eámque per témporis sémitas
in gáudium ætérnum regni tui condúcis,
per Christum Dóminum nostrum.
Unde et nos cum Angelis et Sanctis
hymnum glóriæ tuæ cánimus,
sine fine dicéntes:

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

In fine autem præfationis iungit manus et, una cum populo, ipsam præfationem concludit, cantans vel clara voce dicens:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos, manibus extensis, dicit:

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj Syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

Vere Sanctus es et glorificándus, amátor hóminum Deus, qui semper illis ades in itínere vitæ. Vere benedíctus Fílius tuus, qui præsens est in médio nostri cum ab eius amóre congregámur, et sicut olim pro discípulis nobis Scriptúras áperit et panem frangit.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme: Sešli svého svatého Ducha, ať posvětí dary chleba a vína,

Rogámus ergo te, Pater clementíssime, ut Spíritum Sanctum tuum emíttas, qui hæc dona panis et vini sanctíficet,

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

aby se nám staly tělem a  krví 

ut nobis Corpus et  Sánguis fiant 

sepne ruce. 

iungit manus 

našeho Pána, Ježíše Krista.

Dómini nostri Iesu Christi.

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Neboť on poslední noc před svým utrpením 

Qui prídie quam paterétur, in suprémae nocte Cenæ, 

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl:

accépit panem et benedíxit ac fregit, dedítque discípulis suis, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Po večeři 

Símili modo, postquam cenátum est

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl:

accípiens et cálicem, tibi grátias egit, dedítque discípulis suis, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde dicit:

Tajemství víry

Mysterium fidei.

A lid pokračuje zvoláním:

Et populus prosequitur, acclamans:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve: Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.  

Unde et nos, Pater sancte, mémores Christi Fílii tui Salvatóris nostri, quem per passiónem et mortem crucis ad resurrectiónis glóriam perduxísti et ad déxteram tuam sedére fecísti, opus tuæ caritátis annuntiámus, donec ipse véniat, tibíque panem vitæ et cálicem benedictiónis offérimus. In oblatiónem Ecclésiæ tuæ, in qua paschále Christi sacrifícium nobis tráditum exhibémus, réspice propítius, et concéde, ut virtúte Spíritus caritátis tuæ, inter Fílii tui membra, cuius Córpori communicámus et Sánguini, nunc et in diem æternitátis numerémur. 

Upevni nás v jednotě, ať spolu s naším papežem N., naším biskupem N., se všemi biskupy, kněžími a jáhny a s celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost.

Ad mensam ergo tuam convocátos, Dómine, nos in unitáte confírma: ut, una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., cum ómnibus Epíscopis, presbýteris, diáconis et univérso pópulo tuo, in fide ac spe per sémitas tuas ambulántes, gáudium et fidúciam in mundum effúndere valeámus. 

Pamatuj na naše bratry a sestry (N.N.), kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života.

Meménto fratrum nostrórum (N. et N.), qui in pace Christi tui dormiérunt omniúmque defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti: eos ad lumen vultus tui fruéndum admítte et in resurrectióne dona eis vitæ plenitúdinem. 

Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a mučedníky, (se svatým N.) a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat

Concéde nos quoque, terréna exácta peregrinatióne, ad ætérnam perveníre mansiónem, ubi tecum semper vivémus et cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, cum Apóstolis et martýribus, (cum Sancto N.) Sanctísque ómnibus communicántes, te laudábimus et magnificábimus 

sepne ruce

iungit manus

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

in Christo Iesu Dómino nostro.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Populus respondet:

Amen.

Amen.