Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

2. eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Bůh nás má rád)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků

 

Texty jsou převzaty z vydání "Eucharistické modlitby" (MCM 1992) a Missale Romanum (ed. 2008). 

Rubriky v české verzi jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy. Podle latinského originálu je také vloženo zvolání tajemsví víry s odpověďmi přítomných.

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Všichni odpovědí:

Omnes respondent:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Všichni:

Omnes:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Všichni:

Omnes:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká: 

Sacerdos manibus extensis dicit:

Dobrý Bože, radujeme se a děkujeme ti, že nás tvůj Syn Ježíš vede k tobě.

Vere, amantíssime Pater, hoc gáudium nobis præbétur, ut tibi grátias agámus et una cum Iesu Christo in Ecclésia tua exsultémus. 

Všichni zvolají:

 

Děkujeme ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

 

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

 

Ty jsi pro  nás stvořil velký, krásný svět.

Sic nos dilexísti, ut pro nobis cónderes hunc mundum imménsum et pulchrum.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Děkujeme ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Glória tibi, Dómine, qui nos hómines amas.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, manibus extensis, prosequitur:

Poslal jsi nám svého Syna Ježíše.

Sic nos díligis, ut nobis des Iesum Fílium tuum, qui ad te nos addúcat.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Děkujeme ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Glória tibi, Dómine, qui nos hómines amas.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, manibus extensis, prosequitur:

Tvoříš ze svých dětí jednu rodinu.

Sic nos díligis, ut in Christo nos cóngreges, et per Spíritum adoptiónis uníus famíliæ fílios nos fácias.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Děkujeme ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Glória tibi, Dómine, qui nos hómines amas.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, manibus extensis, prosequitur:

Spolu s anděly a svatými tě chválíme a vděčně zpíváme:

Pro tanti amóris dono tibi grátias ágimus cum Angelis et Sanctis, qui te adórant, canéntes:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos manibus extensis prosequitur:

Dobrý Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn Ježíš přišel jako přítel malých a chudých. Ukázal nám, jak máme žít pro tebe a jeden pro druhého. Osvobozuje nás, když nás hřích od tebe vzdaluje a činí nešťastnými. Přislíbil Ducha svatého, aby s námi zůstával a dával nám sílu žít jako tvé děti.

Vere benedíctus sit Iesus, missus a te, amícus parvulórum et páuperum. Ipse venit, ut nos docéret, te, Pater noster, et nosmet ipsos ad ínvicem dilígere. Ipse venit, ut a córdibus hóminum peccátum et malum auférret, quod amicítiam ímpedit, et ódium, quod non sinit esse felíces. Ipse promísit Spíritum Sanctum cunctis diébus nobis adfutúrum, ut de tua vita tamquam fílii viverémus.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

S rukama rozpjatýma říká:

 

Bože, náš Otče, prosíme tě,

 

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

sešli svého Ducha, ať se dary chleba a vína stanou 

Te Deum, Patrem nostrum, rogámus mitte Spíritum tuum, ut hæc dona panis et vini

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

tělem a  krví našho Pána, Ježíše Krista.

Corpus et  Sanguis fiant Iesu Christi, Domini nostri.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

On nás miloval do krajnosti. Když před svou smrtí večeřel se svými učedníky,  

Qui prídie quam paterétur infinítum tuum manifestávit amórem, in cena enim cum discípulis discúmbens 

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, podal jim ho a řekl:

accépit panem, grátias egit, fregit dedítque eis dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže přítomným tělo Páně a všichni zvolají:

Hostiam consecratam ostendit participantibus, dum omnes acclamant:

Pán Ježíš je mezi námi, radujme se.

Iesus Christus pro nobis tráditus.

Tělo Páně položí znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam deponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Potom vzal kalich naplněný vínem, 

Item, calicem vino repletum

 

deinde accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

pronesl modlitbu chvály a díků, podal ho učedníkům a řekl:

oravit tibi, grátias agens, et porrexit eis calicem, diecens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. 

Ukáže přítomným kalich s krví Páně a všichni zvolají:

Calicem ostendit participantibus, dum omnes acclamant:

Pán Ježíš je mezi námi, radujme se.

Iesus Christus pro nobis tráditus.

 

Sacerdos prosequitur: 

 

Deinde dixit ad eos: HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Kalich s krví Páně, postaví znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem deponit super corporale et genuflexus adorat. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Tajemství víry.

Mysterium fidei.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Kristus zemřel a vstal z mrtvých, Kristus přijde ve slávě.

Christum, qui mórtuus est pro nobis et resurréxit, exspectámus veniéntem in glória.

Nebo:

Vel:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Postea, extensis manibus, sacerdos dicit:

Dobrý Otče, připomínáme si smrt a vzkříšení tvého Syna, Spasitele světa. On je teď mezi námi, obětoval se, aby nás s tebou smířil.

Mémores ígitur sumus, amantíssime Pater, mortis et resurrectiónis Iesu, mundi Salvatóris, qui in manus nostras dedit se ipsum, ut esset hóstia reconciliatiónis et pacis sacrifícium nostrum, quo ad te traherémur. 

Všichni zvolají:

Omnes acclamat:

Děkujeme ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Glória et laus Deo nostro. Vel: Te laudámus, te benedícimus, tibi grátias ágimus.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos, extensis manibus, dicit:

Vyslyš, Otče, naši modlitbu a dej Ducha lásky všem, kteří se účastní této svaté hostiny. Učiň, ať jsme ve tvé církvi jedno srdce a jedna duše spolu s naším papežem N., naším biskupem N. a ostatními biskupy a se všemi křesťany na celém světě.

Exáudi nos, Dómine Deus, et dona Spíritum tui amóris cunctis, qui de hoc partícipant convívio, ut in Ecclésia magis magísque sint unum, cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., ceterísque Epíscopis et ómnibus, qui plebi tuæ mínistrant.

Všichni zvolají:

Omnes acclamat:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Unum corpus, unus spíritus sint ad glóriam tuam, Dómine.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, extensis manibus, prosequitur:

Otče, ochraňuj naše rodiče, sourozence i kamarády a žehnej jim. Buď nablízku všem, kteří trpí a jsou opuštění. Pamatuj na naše zemřelé (N., N.) a dopřej jim, aby byli u tebe šťastní.

Ne obliviscáris illórum, quos dilígimus: paréntum, fratrum et amicórum nostrórum et eórum, quos non satis amámus. Recordáre étiam illórum, qui ex hac vita in pace migrárunt (N. et N.), eósque in gáudium domus tuæ benígnus admítte.

Všichni zvolají:

Omnes acclamat:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Unum corpus, unus spíritus sint ad glóriam tuam, Dómine.

Potom kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Sacerdos, extensis manibus, prosequitur:

Prosíme tě, nebeský Otče, za všechny lidi na celém světě. Dej, ať se jednou sejdeme na hostině v tvém království. Tam tě budeme s Pannou Marií a se všemi Božími přáteli navěky chválit.

Ad te, Pater, nos quondam cóngrega, cum beáta Vírgine María, Matre Dei et nostra, ad diem ætérnam in Regno tuo celebrándam, ubi omnes amíci Iesu Christi, Dómini nostri, laudis cánticum tibi sine fine cantábunt.

Všichni mohou zvolat:

Omnes, pro opportunitate, acclamat:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Unum corpus, unus spíritus sint ad glóriam tuam, Dómine.

Kněz říká:

 

O to všechno tě prosíme

 

sepne ruce

 

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

 

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Iungit manus, accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, solus sacerdos dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Amen.

Amen.