Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

2. eucharistická modlitba "o smíření"

(Smíření s Bohem - základ svornosti lidstva)

- lze použít pro mše, které se zvláštním způsobem váží ke smíření (Římský misál vypočítává např. tyto formuláře: Za svornost; Za smíření; V době války nebo rozvratu; Za zachování míru a spravedlnosti; Za odpuštění hříchů; Za vyprošení lásky; O svatém kříži; O eucharistii; O nejdražší krvi Páně; formuláře pro dobu postní)
- koncelebrační texty ke stažení zde

Texty jsou převzaty z Českého misálu (ed. 2015) a Missale Romanum (ed. 2008). 

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Lid mu odpoví:

Populus respondet:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Lid:

Populus:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Lid:

Populus:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci. Následující preface se může někdy zaměnit za jinou, která se vztahuje k pokání a obrácení, například za některou z prefací pro postní dobu.

Quamvis præfatione propria instructa sit, Prex eucharistica hæc adhiberi potest etiam cum aliis præfationibus, quæ ad pænitentiam et conversionem referuntur, uti v. gr. cum praefationibus Quadragesimæ.

Děkujeme ti, Bože,
všemohoucí Otče,
a chválíme tě za to,
že jsi skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
vykoupil svět.
Vyznáváme tvou otcovskou lásku,
která v lidstvu, rozděleném nesváry,
stále působí a probouzí ochotu ke smíření.
Mocí svého Ducha přetváříš srdce lidí,
aby dokázali naslouchat jeden druhému,
vzájemně si podat ruce
a hledat cestu ke svornosti a jednotě.
Tobě, Otče, vděčíme za to,
že upřímná touha po dorozumění ukončuje spory,
láska přemáhá nenávist,
odpuštění vítězí nad pomstou.
A proto ti bez ustání děkujeme,
s anděly a svatými ti zpíváme píseň chvály
a radostně voláme:

Vere dignum et iustum est
nos tibi grátias ágere atque laudes persólvere,
Deus Pater omnípotens,
pro ómnibus, quæ in hoc mundo operáris,
per Dóminum nostrum Iesum Christum.
Cum enim genus humánum
dissensióne sit atque discórdia divísum,
experiéndo tamen cognóvimus te ánimos fléctere,
ut sint ad reconciliatiónem paráti.
Per Spíritum namque tuum pérmoves hóminum corda,
ut inimíci íterum in collóquia véniant,
adversárii manus coniúngant,
pópuli sibi óbviam quærant veníre.
Tua operánte virtúte fit étiam, Dómine,
ut ódium vincátur amóre, últio cedat indulgéntiæ,
discórdia in mútuam dilectiónem convertátur.
Quaprópter cum choris cæléstibus
grátias tibi indesinénter agéntes
maiestáti tuæ in terris sine fine clamámus:

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

In fine autem præfationis iungit manus et, una cum populo, ipsam præfationem concludit, cantans vel clara voce dicens:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos, manibus extensis, dicit:

Požehnaný jsi, Bože, všemohoucí Otče, Pane nebe a země. Vzdáváme ti chválu skrze tvého Syna, Ježíše Krista. On přišel v tvém jménu, on je tvé slovo záchrany, v něm jsi podal ruku hříšníkům, v něm jsi nám ukázal cestu pokoje. Bože, náš Otče, my jsme se od tebe vzdálili, ty nás však nikdy neopouštíš. Tvůj Syn pro nás zemřel na kříži. Jeho obětí jsi nás opět přivedl k sobě a chceš, abychom se i my darovali tobě a bližním. Proto s vděčností slavíme tajemství smíření a prosíme tě:

Te ígitur, Pater omnípotens, benedícimus per Iesum Christum Fílium tuum, qui in tuo nómine venit. Ipse est pro homínibus Verbum salútis, manus, quam peccatóribus pórrigis, via, qua pax tua nobis præbétur. Cum nosmetípsos a te, Dómine, propter peccáta nostra avertissémus, ad reconciliatiónem nos reduxísti, ut ad te tandem convérsi nos ínvicem diligerémus per Fílium tuum, quem in mortem pro nobis tradidísti. 

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Posvěť mocí svého Ducha dary, které ti církev přináší, aby

Et nunc reconciliatiónem a Christo nobis allátam celebrántes, te deprecámur: Spíritus tui effusióne hæc dona sanctífica, 

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

naplnila příkaz  tvého Syna.

ut fiant Corpus et  Sanguis Fílii tui, cuius mandátum implémus hæc celebrántes mystéria. 

Sepne ruce.

iungit manus

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Když přišla hodina, kdy on vydal svůj život pro naše vykoupení, 

Ipse enim, vitam cum esset datúrus, ut nos liberáret, discúmbens 

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal při večeři do svých rukou chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

accépit panem in manus suas et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Tehdy 

Símili modo véspere illo

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal také kalich, velebil tvé milosrdenství, dal jej svým učedníkům a řekl:

accépit cálicem benedictiónis in manus suas, tuam cónfitens misericórdiam dedítque discípulis suis, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde dicit:

Tajemství víry

Mysterium fidei.

A lid pokračuje zvoláním:

Et populus prosequitur, acclamans:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Otče, nyní konáme, co nám tvůj Syn v lásce odkázal: Připomínáme si jeho smrt a zmrtvýchvstání a přinášíme ti oběť smíření, kterou jsi svěřil své církvi. Prosíme tě, Otče svatý, přijmi s touto obětí i nás, vždyť máme účast na této hostině.

Memóriam ígitur agéntes Fílii tui mortis et resurrectiónis, qui hoc pignus dilectiónis suæ nobis relíquit, tibi quod nobis tribuísti offérimus perféctæ reconciliatiónis sacrifícium. 

Daruj nám svého svatého Ducha: ať odstraňuje, co nás dělí, a vede nás cestou svornosti, ať činí tvou církev znamením jednoty a nástrojem pokoje.

Pater sancte, súpplices deprecámur, ut nos quoque accéptos hábeas cum Fílio tuo et in hoc salutári convívio eiúsdem Spíritum nobis præstáre dignéris, qui ómnia áuferat quæ nos ínvicem aliénant.

Duch svatý, který je poutem lásky, ať nás zachová ve společenství s naším papežem N., naším biskupem N. a všemi biskupy, kněžími a jáhny a celým křesťanským lidem.

Ipse Ecclésiam tuam inter hómines signum effíciat unitátis pacísque tuæ instruméntum, et nos in communióne consérvet cum Papa nostro N. et Antístite nostro N. et cunctis Epíscopis et univérso pópulo tuo.

Přijmi do svého království naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristu, i všechny zemřelé, neboť ty znáš jejich víru. Jako jsi nás shromáždil kolem stolu svého Syna, tak přiveď lidi všech národů a jazyků k hostině trvalého smíření v novém Jeruzalémě. Tam se budeme spolu s Pannou Marií, tvými apoštoly a svatými radovat v plnosti pokoje

Quemádmodum nunc ad mensam Fílii tui nos congregásti, ita nos cóllige cum gloriósa Dei Genetríce Vírgine María, beátis Apóstolis tuis et ómnibus Sanctis, cum frátribus nostris, atque homínibus cuiúsvis stirpis et sermónis in tua amicítia defúnctis, ad perpétuæ unitátis convívium, in cælis novis et terra nova, ubi plenitúdo pacis tuæ refúlget,  

sepne ruce

iungit manus

našeho Pána Ježíše Krista.

in Christo Iesu Dómino nostro.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Populus respondet:

Amen.

Amen.