Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

1. eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Bůh je náš Otec)

- lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků

 

 Texty jsou převzaty z vydání "Eucharistické modlitby" (MCM 1992) a Missale Romanum (ed. 2008). 

Rubriky v české verzi jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy.

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Všichni mu odpovědí:

Omnes respondent:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Všichni:

Omnes:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Všichni:

Omnes:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká: 

Sacerdos manibus extensis dicit:

Bože, ty jsi náš Otec a voláš nás k sobě. Chceme tě chválit a zpívat k tvé oslavě. Všechno, cos pro nás stvořil, je krásné a dobré. Máme radost a chválíme tě za slunce, měsíc a hvězdy, za hory, pole a řeky, za všechno živé na zemi. Děkujeme ti za tyto dary tvé lásky a s radostí zpíváme:

Dómine, Pater bone, qui nos congregásti in unum, coram te sístimus, ut te celebrémus, et, quantum ánimi nostri miréntur, fateámur. Tibi laus pro pulchritúdine, quæ in univérso est orbe, et pro gáudio, quod córdibus nostris infúndis. Tibi laus pro luce diéi atque pro verbo, quo mentes nostras illúminas. Tibi laus pro terra et pro homínibus, qui eam inhábitant, et pro vita, quam a te nobis datam cognóscimus. Vere bonus es tu, qui nos amas et mirabília pro nobis operáris. Quaprópter simul tibi omnes cantámus:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos, manibus extensis, dicit:

Otče, ty stále o nás víš a nikdy nás neopouštíš. Poslal jsi nám Spasitele, svého Syna Ježíše. Žil mezi námi a byl dobrý ke všem: uzdravoval nemocné, odpouštěl hříšníkům, bral děti do náruče a žehnal jim, byl přítelem všech nešťastných a slabých, dal za nás svůj život. A tak jsme, Otče, poznali, jak velká je tvá láska ke všem lidem. Proto s radostí zpíváme:    

Tu, Pater, qui semper de homínibus cógitas, nec illis usquam désinis adésse, misísti nobis Fílium tuum diléctum; qui nosmet venit salváre, curávit infírmos, peccatóribus véniam tríbuit; ómnibus amórem tuum osténdit, párvulos suscépit et benedíxit. Grato ergo ánimo acclamémus:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. 

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos manibus extensis dicit:

Dobrý Otče, chválíme tě a děkujeme ti. Spolu s námi se modlí celá církev: papež N., náš biskup N. a všechen tvůj lid. V nebi tě oslavuje Panna Maria, andělé, apoštolové a svatí. K nim se připojujeme i my, zpíváme chvalozpěv o tvé slávě a voláme:

Clementíssime Pater, non soli sumus in tuis láudibus celebrándis, cum per totum orbem terrárum te pópulus tuus gloríficet. Te ergo precámur cum univérsa Ecclésia, cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. In cælis autem beáta Virgo María et Apóstoli omnésque Sancti te sine fine colláudant. Cum quibus et cum Angelis te adorámus una voce dicéntes:

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Hosana na výsostech.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos manibus extensis dicit:

Svatý Bože, s vděčností jsme přinesli na oltář chléb a víno.

Pater sancte, grátias tibi réferre voléntes, panem et vinum attúlimus;

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Jsou to tvé dary: Dej, ať se působením tvého svatého Ducha stanou 

fac ut virtúte Spíritus Sancti Corpus fiant et Sanguis

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

tělem a  krví tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Iesu Christi  dilectíssimi Fílii tui.

Sepne ruce.

Iungit manus.

 

Sic tibi offérre potérimus, quod tuo múnere nobis præbétur.

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Když před svou smrtí večeřel se svými apoštoly, 

Ipse enim, véspere facto, ántequam paterétur, cum Apóstolis suis convéscens,

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal chléb, poděkoval ti, lámal, podal jim ho a řekl:

accépit de mensa panem, et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Potom 

Item, exeúnte cena,

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal kalich naplněný vínem, znovu ti poděkoval, podal jim ho a řekl:

accípiens cálicem, vino replétum, tibi grátias agens benedíxit dedítque discípulis suis dicens:

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. Deinde dixit ad eos: HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže přítomným kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem ostendit participantibus, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde, extensis manibus dicit, dicit:

Otče, nyní konáme, co nám Ježíš přikázal: obětujeme ti chléb života a kalich spásy a tak zvěstujeme smrt a vzkříšení tvého Syna. Prosíme tě, přijmi s touto obětí i nás.

Quæ ígitur Iesus Christus nos fácere mandávit, ea hic reverénter fácimus; tibíque panem vitæ et cálicem salútis offérimus mortem et resurrectiónem annuntiántes ipsíus. Qui nos ad te benígnus addúcit, súscipe nos, quæsumus, cum illo.

Všichni zvolají:

Omnes acclamant:

Kristus zemřel a vstal z mrtvých, Kristus přijde ve slávě.

Christum, qui mórtuus est pro nobis et resurréxit, exspectámus veniéntem in glória.

Nebo:

Vel:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Nebeský Otče, ty nás všechny máš rád. Shromáždi nás kolem svého stolu a dej nám, ať jsme jedna rodina, naplněná radostí Ducha svatého.

Pater, qui nos tantópere díligis, ad hanc tuam sine nos mensam accédere et mitte nobis Spíritum Sanctum ut, Fílii tui Corpus et Sánguinem sumámus, et simus cor unum et ánima una.

Prosíme tě za ty, které máme rádi: za rodiče, sourozence, celou naši rodinu. Také tě prosíme za učitele a vychovatele, za kamarády a přátele (zvláště za N.N.), za nemocné a trpící (zvláště za N.N.), za nás zde přítomné, za velkou rodinu křesťanů a za všechny lidi na celém světě. Prosíme tě, Bože, přijmi do nebeské radosti naše zemřelé (N.N.). Otče, tvá láska k nám je nesmírná.

Qui nullíus umquam oblivísceris, Dómine, te deprecámur pro eis, quos amámus pro papa nostro N., et episcopo nostro N., pro paréntibus, frátribus et amícis et pro eis, qui in pace de hoc sæculo transiérunt. Recordáre ómnium, qui affligúntur dolóribus et contristántur, et famíliæ tuæ christiánæ late diffúsæ, et cunctórum hóminum, qui in toto sunt orbe terrárum.

 

Cum autem vidémus ea, quæ nobis operáris per Iesum Christum Fílium tuum, admirámur iterúmque te collaudámus.

Sepne ruce.

Iungit manus, 

Proto tě skrze tvého Syna, Ježíše Krista, z celého srdce chválíme a oslavujeme.

 

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, solus sacerdos dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Omnes acclamant:

Amen.

Amen.