Nadřazené téma
 Podstránky

Texty eucharistických modliteb

1. eucharistická modlitba "o smíření"

(Smíření - návrat k Otci)

- lze použít pro mše, které se zvláštním způsobem váží ke smíření (Římský misál vypočítává např. tyto formuláře: Za svornost; Za smíření; V době války nebo rozvratu; Za zachování míru a spravedlnosti; Za odpuštění hříchů; Za vyprošení lásky; O svatém kříži; O eucharistii; O nejdražší krvi Páně; formuláře pro dobu postní)
- koncelebrační texty ke stažení naleznete zde

 

Texty jsou převzaty z Českého misálu (ed. 2015) a Missale Romanum (ed. 2008). 

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Manus extendens, dicit:

Pán s vámi.

Dominus vobiscum.

Lid mu odpoví:

Populus respondet:

I s tebou.

Et cum spíritu tuo.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Sacerdos, manus elevans, prosequitur:

Vzhůru srdce.

Sursum corda.

Lid:

Populus:

Máme je u Pána.

Habemus ad Dominum

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Sacerdos, manibus extensis, subdit:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

Lid:

Populus:

Je to důstojné a spravedlivé.

Dignum et iustum est

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci. Následující preface se může někdy zaměnit za jinou, která se vztahuje k pokání a obrácení, například za některou z prefací pro postní dobu. 

Quamvis præfatione propria instructa sit, Prex eucharistica hæc adhiberi potest etiam cum aliis præfationibus, quæ ad pænitentiam et conversionem referuntur, uti v. gr. cum praefationibus Quadragesimæ.

Vpravdě je spravedlivé,
Bože, abychom ti vzdávali díky
pro tvou nekonečnou dobrotu.
Ty nikdy nepřestáváš volat hříšníky
a vyzýváš je,
aby se obnovili v tvém Duchu.
Tím, že nám stále odpouštíš,
zjevuješ svou všemohoucnost.
Člověk mnohokrát porušil smlouvu s tebou,
tys ho však neopustil,
ale skrze svého Syna Ježíše
jsi ustanovil smlouvu novou a nezrušitelnou.
I nám nabízíš čas smíření a pokoje.
My se zcela svěřujeme tvému milosrdenství
a tím znovu nacházíme cestu k tobě.
Ty nám skrze svého svatého Ducha
dáváš v Kristu nový život,
abychom neustále chválili tvé jméno
a sloužili našim bratřím a sestrám.
Oslavujeme tajemství tvé dobrotivosti,
radujeme se z našeho vykoupení
a spolu s anděly a svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Vere dignum et iustum est
nos tibi semper grátias ágere.
Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus:
Qui ad abundantiórem vitam habéndam
nos incitáre non désinis,
et, cum sis dives in misericórdia,
véniam offérre persevéras
ac peccatóres invítas
ad tuæ solum indulgéntiæ fidéndum.
A nobis autem,
qui foedus tuum tóties violávimus,
numquam avérsus,
humánam famíliam
per Iesum Fílium tuum, Redemptórem nostrum,
novo caritátis vínculo tam arcte tibi iunxísti,
ut nullo modo possit dissólvi.
Nunc quidem tempus grátiæ et reconciliatiónis
pópulo tuo præbes,
eíque ad te ánimum converténti
in Christo Iesu speráre concédis
cunctísque homínibus tríbuis deservíre,
dum plénius Spirítui Sancto se cóncredit.
Et ídeo, admiratióne perfúsi,
tui amóris virtútem extóllimus
nostrúmque de salúte gáudium profiténtes,
cum innúmeris cæléstium turbis hymnum concínimus,
sine fine dicéntes:

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

In fine autem præfationis iungit manus et, una cum populo, ipsam præfationem concludit, cantans vel clara voce dicens:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Sacerdos, manibus extensis, dicit:

Otče, ty jsi vpravdě svatý. Od počátku dáváš člověku poznat svou lásku a chceš, abychom i my byli svatí.

Vere Sanctus es, Dómine, qui ab orígine mundi semper operáris ut, sicut Sanctus es ipse, sanctus fiat homo. 

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit:

Shlédni na lid, shromážděný kolem tvého stolu a sešli svého Ducha na tyto dary, 

Réspice, quæsumus, múnera pópuli tui et super ea Spíritus tui virtútem effúnde 

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens:

aby se staly tělem a  krví tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

ut Corpus et  Sanguis fiant

Sepne ruce. 

iungit manus 

Pro svůj hřích jsme byli mrtví a neschopní přiblížit se k tobě. Tys nám však dal důkaz svého nekonečného milosrdenství, když se tvůj Syn, jediný spravedlivý, vydal do našich rukou a nechal se přibít na kříž. Dříve než rozepjal ruce mezi nebem a zemí, slavil se svými učedníky velikonoční hostinu a ustanovil znamení věčné smlouvy. 

dilécti Fílii tui, Iesu Christi, in quo et nos fílii tui sumus. Quamvis vero olim pérditi tibi appropinquáre nequirémus, summo nos amóre dilexísti: Fílius enim tuus, qui solus est Iustus, morti trádidit seípsum, ligno crucis pro nobis non dedignátus affígi. Sed ántequam bráchia eius inter cælum et terram exténta efficeréntur tui foederis indelébile signum, ipse cum discípulis suis Pascha vóluit celebráre. 

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

In formulis quae sequntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Při večeři 

Convéscens autem,

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur:

vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, dával jim a řekl:

accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit et dedit illis, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat. Postea prosequitur:

Protože věděl, že svou krví, prolitou na kříži, smíří všechno,

Simíliter, postquam cenátum est, sciens se ómnia in seípso reconciliatúrum per sánguinem suum in cruce fundéndum, 

 

accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens,prosequitur:

vzal po večeři kalich naplněný vínem, v modlitbě požehnání ti vzdal díky, dal jej svým učedníkům a řekl:

accépit cálicem, genímine vitis replétum, et íterum tibi grátias agens discípulis suis trádidit, dicens: 

trochu se skloní

parum se inclinat

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS FFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat. Deinde dicit:

Tajemství víry

Mysterium fidei.

A lid pokračuje zvoláním:

Et populus prosequitur, acclamans:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Nebo:

Vel:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit:

Proto na památku smrti a vzkříšení tvého Syna, našeho velikonočního Beránka a Dárce pokoje, v očekávání jeho požehnaného příchodu na konci věků, přinášíme ti, Bože pravý a věrný, tuto oběť, která je pramenem smíření pro všechny lidi.   Shlédni, Otče, na tuto svou rodinu; ty ji shromažďuješ a dáváš jí účast na jediné oběti tvého Krista. Dej, ať v síle Ducha svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost, ať jsme jedno tělo a jedna duše.  

Mémores ígitur Fílii tui Iesu Christi, qui Pascha nostrum est et pax nostra certíssima, mortem eius et resurrectiónem ab ínferis celebrámus atque, beátum eius advéntum præstolántes, offérimus tibi, qui fidélis et miséricors es Deus, hóstiam, quæ hómines tecum reconcíliat. Réspice, benígnus, clementíssime Pater, quos tibi coniúngis Fílii tui sacrifício, ac præsta ut, Spíritus Sancti virtúte, ex hoc uno pane et cálice partícipes, in unum corpus congregéntur in Christo, a quo omnis auferátur divísio. 

Zachovej nás všechny ve společenství víry a lásky spolu s naším papežem N. a s naším biskupem N.

In communióne mentis et cordis nos semper serváre dignéris una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. 

Pomáhej nám připravovat příchod tvého království až do dne, kdy tě ve společenství svatých uvidíme tváří v tvář spolu s blahoslavenou Pannou Marií, tvými apoštoly, se svatým N. i s našimi zemřelými bratry a sestrami, které svěřujeme tvému milosrdenství. 

Adiuva nos, ut simul advéntum regni tui præstolémus usque ad horam qua tibi adstábimus, sancti inter sanctos in sede cælésti, cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, beátis Apóstolis et ómnibus Sanctis atque frátribus nostris defúnctis, quos tuæ misericórdiæ supplíciter commendámus. 

Potom bude všechno stvoření vysvobozeno z poroby hříchu a smrti a my ti budeme navěky zpívat chvalozpěv

Tum vero, a corruptiónis vúlnere tandem liberáti et nova plene constitúti creatúra, gaudéntes tibi canémus gratiárum actiónem 

sepne ruce

iungit manus

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Christi tui, in ætérnum vivéntis.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Lid zvolá:

Populus respondet:

Amen.

Amen.