Liturgie hodin

Několikrát denně miliony lidí po celé planetě berou do rukou breviář, aby modlitbou žalmů a písní oslavovali Boha, aby naslouchali úryvkům z Bible a prosili za všechny lidi.

Liturgie hodin vznikala pozvolna jako modlitba místní církve: lidé se scházeli ve stanovenou dobu a na určeném místě pod vedením biskupa. Jejich modlitba byla vhodným doplněním mše svaté, a rozlévala eucharistické bohatství do různých hodin každodenního života. Celý život věřících, v každou denní i noční hodinu, je jakousi liturgií, jíž se věřící odevzdávají do služeb lásky k Bohu i k lidem, a tak jsou zapojeni do toho, co vykonal Ježíš Kristus, když svým životem a svou obětí posvětil život všech lidí. Tuto hlubokou pravdu, patřící k jádru křesťanského života, liturgie hodin jasně vyjadřuje.

Modlitba hodin se nabízí všem křesťanům, i těm, kdo nemají povinnost se ji modlit, a je velmi potřeba, aby právě modlitba církve hluboce pronikala všechny křesťanské modlitby, oživovala a usměrňovala je, byla jejich výrazem a poskytovala pro duchovní život Božího lidu vydatnou výživu.

Neboť při liturgii hodin se nejedná především o "naši modlitbu", ale o chvalozpěv, který se navěky zpívá Bohu v nebi a který přinesl na tento svět Ježíš Kristus. A proto každý, kdo otevírá breviář, připojuje se k Ježíši, který se za nás přimlouvá u Otce, k andělům zpívajícím ve světle Beránkovy tváře, k církvi všech míst a všech dob, která oslavuje svého Pána.

Hlavní části liturgie hodin jsou ranní a večerní chvály, dále modlitba uprostřed dne, modlitba před spaním a modlitba rozjímavé četby Bible.