Nadřazené téma

Biskupská katedra a sedadlo pro předsedajícího kněze

Význam katedry a sedadla pro předsedajícího kněze

Katedra je významné znamení učitelského poslání, které náleží biskupovi v jemu svěřené části církve. Sedadlo pro předsedajícího kněze vyjadřuje poslání předsedat liturgickému shromáždění a zároveň také řídit modlitbu Božího lidu.

(Obřady žehnání)

Vlastnosti katedry 

Katedra má být jediná a pevná, umístěná tak, aby bylo zřejmé, že biskup je opravdu v čele celého společenství věřících. 

Počet stupňů katedry má být s ohledem na uspořádání katedrály uzpůsoben tak, aby věřící biskupa dobře viděli. Baldachýn se nad katedru nedává; cenné artefakty zděděné z minulých staletí je však nutno uchovávat s horlivou péčí.

S výjimkou případů, na které pamatuje právo, sedí na katedře diecézní biskup nebo biskup, kterému to on dovolil. Ostatním přítomným biskupům nebo preláti se připraví na příhodném místě sedadlo, které však nemá mít podobu katedry.

(Caeremoniale episcoporum)

Vlastnosti sedadla pro kněze a jáhny

Sedadlo pro celebrujícího kněze má symbolizovat, že jeho úkolem je předsedat shromáždění a řídit modlitbu. Proto je nejvhodnější, když je postaveno směrem k lidu v čele presbytáře, nebrání-li tomu stavba budovy anebo jiné okolnosti, např. přílišná vzdálenost znesnadňující komunikaci mezi knězem a shromážděním, nebo svatostánek umístěný uprostřed za oltářem. Sedadlo však nesmí vypadat jako trůn.  Je vhodné, aby bylo sedadlo, dříve než začne sloužit k liturgickému účelu, požehnáno podle obřadu uvedeného v Římském rituálu. 

V presbytáři se rozmístí také sedadla pro koncelebrující kněze a také pro kněze, kteří jsou slavení přítomni v chórovém oděvu, ale nekoncelebrují. Je-li ovšem počet koncelebrantů velký, uspořádají se pro ně sedadla v jiné části kostela, ale poblíž oltáře.

Sedadlo pro jáhna se postaví poblíž sedadla pro celebranta. Sedadla pro ostatní přisluhující se umístí tak, aby byla zřetelně odlišena od sedadel pro duchovenstvo a oni aby mohli snadno plnit svěřený úkol.

(Všeobecné pokyny k Římskému misálu)

Žehnací modlitby katedry a sedadla pro kněze

Katedru žehná biskup; sedadlo kněz.

Pane, tys přišel,
abys jako dobrý pastýř
shromáždil své rozptýlené stádce;
společně tě chválíme a prosíme:
prostřednictvím těch, které sis vyvolil
za spolupracovníky a hlasatele pravdy,
posiluj své věřící slovem života,
ukazuj jim cestu a veď je,
ať spolu se svými pastýři
dojdou k svému věčnému cíli.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Pane Ježíši Kriste,
tys dal pastýřům své církve příklad,
že nemají chtít, aby jim jiní sloužili,
ale že sami mají sloužit bratřím;
dej, ať ti, kdo budou sedat
na tuto katedru (na toto sedadlo),
horlivě hlásají tvé slovo
a náležitě slaví svatá tajemství,
aby tě mohli spolu se svěřeným lidem
navždy chválit,
až zasednou v tvém věčném království.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.