Nadřazené téma

Zpěvy velikonočního tridua a Květné neděle

Tato stránka je zatím ve výstavbě, noty jsou postupně doplňovány.

Květná neděle PříchodPrůvodVstupJednoduchý vstupŽalmAklamacePašije • DaryPřijímání
Zelený čtvrtek VstupŽalmAklamaceUmývání nohouUbi caritasPřijímáníPřenesení
Velký pátek ŽalmAklamacePašijePřímluvyUctívání křížeVýčitky
Vigilie Světlo KristovoExsultetŽalmyAlelujaLitanieSvěcení vodyKropení liduDaryPřijímání
V den slavnosti Vstup •  ŽalmSekvenceAklamaceEvangeliumDaryPřijímání

Děkujeme držitelům autorských práv za svolení k uveřejnění not. Nahrávky připravili Michal Pořízek, Vojtěch Novotný, Ivo Kylar, Václav Šustr. 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Celou bohoslužbu Květné neděle naleznete v on-line misále.


Zpěv k příchodu kněze

Antifona – Mt 21,9

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Verše  – Žl Žl 118

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Průvod

Antifona – Mt 21,9

Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech.

Verše  – Žl 24

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo ho obývají.
Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, † jehož duše nebaží po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
Ten přijme požehnání od Hospodina * a odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy? † Silný a mocný Hospodin, * Hospodin udatný v boji.
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy? * Hospodin zástupů, on je král slávy!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Vstup průvodu do kostela / Slavnostní vstup

Responsorium

Když Pán vcházel do svatého města, vítaly ho jeruzalémské děti. * Mávaly ratolestmi a volaly vstříc vítězi nad smrtí: Hosana na výsostech!
V. Když lidé slyšeli, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, vyšli mu naproti. * Mávali ratolestmi a volali vstříc vítězi nad smrtí: Hosana na výsostech!


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Jednoduchý vstup

Vstupní antifona

Šest dní před velikonoční slavností přicházel Pán do města Jeruzaléma. Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí; mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly: * Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech!
V. Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy! Kdo je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy! * Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech!


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Responsoriální žalm

Odpověď

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Verše (Žl 22)

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou:
„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá.
Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti.

Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat.
Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc!

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit.
„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Aklamace před pašijemi

(Flp 2,8-9) Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Pašije

Matouš Marek Lukáš
noty pdf noty pdf noty pdf
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přípravě darů

Zpěv (Žalm 69,21.22)

Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl, čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel. Do pokrmu mi dali žluč a v žízni mě napojili octem.

Verše (Žalm 69)

Stíhali toho, jehož jsi zasáhl, * a rozmnožili bolest toho, koho jsi zranil.
Já však jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.
To bude Hospodinu milejší než obětovat býka, * než obětovat dobytče s kopyty a rohy.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přijímání

Antifona (Mt 26,42)

Otče, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.

Verše (Žalm 116)

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“
Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“
Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


ZELENÝ ČTVRTEK

Celou bohoslužbu Zeleného čtvrtka naleznete v on-line misále.


Vstupní zpěv 

Vstupní antifona – srov. Gal 6,14

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.

Verše  – Žl 66

Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
Jako byla na počátku nyní i vždycky * a na věky věků amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Responsoriální žalm 

Odpověď

Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.

Verše - Žl 116,12-13.15+16bc.17-18

Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Aklamace před evangeliem

Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Antifony k umývání nohou 

První antifona - srov. Jan 13,4.5.15

Když Ježíš vstal od večeře, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy: a tak jim dal příklad.

Druhá antifona - srov. Jan 13,12.13.15.

Po večeři se svými učedníky jim Pán Ježíš umyl nohy a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal, já, Pán a Mistr? Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“

Třetí antifona - Jan 13,6.7.8

Pane, ty mi chceš mýt nohy? Ježíš mu odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.
V. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl:
- Pane, ty mi ...
V. Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět, pochopíš to však později.
- Pane, ty mi ...

Čtvrtá antifona - srov. Jan 13,14

Jestliže jsem vám umyl nohy, já, váš Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy.

Pátá antifona - Jan 13,35

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
V. Ježíš řekl svým učedníkům:
- Podle toho všichni ...

Šestá antifona - Jan 13,34

Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás
praví Pán.

Sedmá antifona 1 Kor 13,13

Ať ve vás trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.
V. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.
- Ať ve vás trvá ...


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Zpěv k přípravě darů

Odpověď 

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.

Verše

Spojila nás vjedno láska Krista Pána.
Jásejme a hledejme jen v něm svou radost!
Boha živého se bojme, milujme ho!
Upřímně se navzájem vždy mějme rádi!

Tvoříme-li tedy jedno společenství,
varujme se všeho, co nás vnitřně dělí,
nechme nerozumných hádek, nechme sporů,
ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi!

Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme
ve slávě na tvář tvou, Kriste, Boží Synu,
v dokonalé radosti nad pomyšlení,
bez mezí a bez konce na věčné věky.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přijímání 

Antifona k přijímání – 1 Kor 11,24.25

Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

Verše – Žl 23

Hospodin je můj pastýř, * nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, * vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši, * vede mě po správných cestách pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, * vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přenášení Nejsvětější svátosti 

Chvalte, ústa, vznešeného
těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho,
kterou z milosrdenství,
zrozen z lůna panenského,
prolil Král všech království.

Nám byl dán a nám se zrodil
z Panny neporušené,
jako poutník světem chodil,
sil zde zrno pravdy své,
skvělým řádem vyvrcholil
svoje žití pozemské.

Na poslední večer k stolu
s bratřími když zasedal,
beránka by s nimi spolu
podle zvyku pojídal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.

Slovo v těle slovu dává
moc chléb v tělo proměnit,
z vína Boží krev se stává.
I když Pán je smyslům skryt,
stačí sama víra pravá
srdce čisté přesvědčit.

Chvalte, ústa, vznešeného
těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho,
kterou z milosrdenství,
zrozen z lůna panenského,
prolil Král všech království.

Nám byl dán a nám se zrodil
z Panny neporušené,
jako poutník světem chodil,
sil zde zrno pravdy své,
skvělým řádem vyvrcholil
svoje žití pozemské.

Na poslední večer k stolu
s bratřími když zasedal,
beránka by s nimi spolu
podle zvyku pojídal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.

Slovo v těle slovu dává
moc chléb v tělo proměnit,
z vína Boží krev se stává.
I když Pán je smyslům skryt,
stačí sama víra pravá
srdce čisté přesvědčit.


Chorál Förster Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


VELKÝ PÁTEK

Obřady na památku Umučení Páně naleznete v on-line misále.

Responsoriální žalm

Odpověď

Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.

Žalm – Žl 31,2+6.12-13.15-16.17+25

K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Všichni nepřátelé mnou opovrhují, + sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým, * kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou. 
Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev, * podoben jsem rozbitému hrnci.

Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh!
Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností.
Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT

 


Aklamace před pašijemi

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Pašije

Pašije podle sv. Jana v pdf


 

Úvody k velkopátečním přímluvám

Chorál Chorál Olejník
1. přímluva za církev noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
2. přímluva za papeže noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
3. přímluva za biskupa noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
4. přímluva za katechumeny noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
5. Přímluva za jednotu noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
6. Přímluva za židy noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
7. Přímluva za nevěřící v Krista noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
8. Přímluva za nevěřící v Boha noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
9. přímluva za politiky noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
10. Přímluva za trpící noty jpg noty jpg
  nahrávka mp3 nahrávka mp3
11. Přímluva za mír 2024 noty pdf  
  nahrávka mp3  
     
11. Přímluva za mír na Ukrajině 2022 noty pdf  
11. Přímluva v době pandemie 2021 noty pdf  
  nahrávka mp3  

Hle kříž

Při odhalování nebo přinášení kříže se třikrát zpívá, vždy o tón výš. Výzvu "hle kříž" zpívá kněz který předsedá slavení velkopátečních obřadů. Pokud není dobrým zpěvákem, pomáhá mu jáhen nebo schola. Tuto výzvu může zpívat i ten, kdo přináší kříž (jáhen nebo ministrant). Odpověď "klaníme se ti" zpívají všichni. 

Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT

 


Výčitky

Výčitky se zpívají při uctívání svatého kříže. Zpívají je střídavě dva sbory a lid vkládá odpověď. 


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT

 

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Celou velikonoční vigilii naleznete v našem on-line misále.


Světlo Kristovo

Výzvu „Světlo Kristovo“ zpívá jáhen, který nese velikonoční svíci. V jeho nepřítomnosti svíci nese a zpívá sám kněz (podle Českého misálu ed. 1983), nebo ministrant (podle Římského misálu ed. 2002). Odpovídají všichni. 


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Exsultet


Chorál Olejník
1. pozvání k modlitbě noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
2. preface noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
3. tajemstství veliké noci noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
4. tajemství vykoupení noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
5. tajemství svaté noci noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
6. obětování svíce noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3
7. závěr noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3


Žalmy a kantika velikonoční vigilie

Žalm či kantikum se zpívá po každém čtení ze Starého zákona a po aleluja po epištole. Zpívá jej zpěvák z ambonu. 

Po 1. čtení Žl 104 (103), 1-2a.5-6.10+12.13-14b.24+35c Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 1. čtení - var Žl 33 (32), 4-5.6-7.12-13.20+22  Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 2. čtení Žl 16 (15), 5+8.9-10.11 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 3. čtení Ex 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 4. čtení Žl 30 (29), 2+4.5-6.11-12a+13b Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 5. čtení Iz 12, 2.4bcd.5-6 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 6. čtení Žl 19 (18), 8.9.10.11 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po 7. čtení Žl 42-43 (41-42) Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
po 7. čtení - var Žl 51 (50), 12-13.14-15.18-19 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT
Po epištole Žl 118 (117), 1-2.16ab+17.22-23 Noty Korejs jpg Nahrávka mp3 Noty Olejník jpg Nahrávka YT

Aleluja

Aleluja se zpívá slavnostně třikrát, vždy o tón výš, pokaždé je zopakují všichni přítomní. Aleluja zpívá kněz hlavní celebrant, v případě nutnosti zpěvák.  

Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Litanie ke všem svatým

Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Svěcení křestní vody

Modlitbu svěcení křestní vody zpívá kněz hlavní celebrant, odpovídají všichni. Pokud kněz není dobrým zpěvákem, modlitba se pouze recituje. 

Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Kropení svěcenou vodou 

Viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. A všichni, k nimž voda dosáhla, byli uzdraveni a volají: Aleluja, aleluja.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Zpěv k přinášení darů 

Zpěv – Žl 118,16.17

Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Aleluja.

Verše – Žl 118

Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.
Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře!


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3

Zpěv k přijímání 

Antifona – Srov. 1 Kor 5,7-8

Nás velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

Verše – Žl 118

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
V soužení jsem volal Hospodina, *Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
Lépe je utíkat se k Hospodinu, *než důvěřovat v člověka.
Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.
Jásot ze spásy zní * ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, * Hospodinova pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít a * vypravovat o Hospodinových činech.
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3

V DEN SLAVNOSTI

Velikonoční bohoslužbu naleznete v on-line misále.

Vstupní zpěv 

Antifona – srov. Žl 139,18

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja.

Jiná antifona – srov. Lk 24,34; srov. Zj 1,6

Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.

Verše  – Žl 139

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš * ty víš, když si sedám i když vstávám.
ty víš, když sedám i když vstávám. Poznáváš mé myšlenky již zdálky; * ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.
Slovo ještě nemám na jazyku: * hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu * a kladeš na mě svou dlaň.
Podivuhodná je pro mě tvá znalost, * vznešená a nepochopitelná.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
Jako byla na počátku nyní i vždycky * a na věky věků amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Responsoriální žalm

Odpověď

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

Jiná odpověď

Aleluja, aleluja, aleluja.

Verše 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT


Sekvence

Velikonoční oběti, vzdejme své chvály, křesťané. Beránek spasil ovce: Kristus Pán nevinný s hříšníky smířil Otce. Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. Pojď a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla. Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval. Anděly jako svědky stát, na zemi roušku, bílý šat. Už jde Kristus, má naděje, před vámi do Galileje. Víme, že Kristus z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král. Vítězný, korunovaný, smiluj se, Kriste, nad námi.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Aklamace před evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Evangelium


Chorál simplex Chorál antiquor Chorál ad libitum
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přípravě darů 

Zpěv – Žl 76,9b.10a

Země se zděsila a zmlkla, když Bůh povstal k soudu. Aleluja.

Verše – Žl 76

Slavný je Bůh v Judsku, * v Izraeli má veliké jméno.
Jeho stánek je v Salemu, * jeho příbytek na Siónu.
Odvážní byli oloupeni, spí svým spánkem, * zemdlely ruce všem rekům.
Na tvou hrozbu, Jakubův Bože, * strnuly vozy i koně.
Tys hrozný. Kdo může před tebou obstát, * když vzplane tvůj hněv?
Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu, všichni, kdo jste kolem něho, * přineste dary Hroznému!
On krotí pýchu knížat * a děsí pozemské krále.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka mp3


Zpěv k přijímání 

Antifona – srov. 1 Kor 5,7-8

Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

Verše – Žl 118

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
V soužení jsem volal Hospodina, *Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
Lépe je utíkat se k Hospodinu, *než důvěřovat v člověka.
Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.
Jásot ze spásy zní * ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, * Hospodinova pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít a * vypravovat o Hospodinových činech.
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.


Chorál Korejs Olejník
noty jpg noty jpg noty jpg
nahrávka mp3 nahrávka mp3 nahrávka YT