Nadřazené téma

První svaté přijímání dětí

Věk dětí pro první svaté přijímání

Věk rozlišování nutný pro sv. zpověď i pro sv. přijímání je ten, kdy dítě záčíná rozumně uvažovat, tj. více méně kolem sedmého roku. Od toho období začíná být závazná povinnost splnit přikázání o zpovědí i přijímání.

Farář ať dbá o to, „aby ke stolu Páně nepřipustil děti, které nedosáhly užívání rozumu nebo nejsou podle jeho mínění dostatečně připravené.“ Avšak pokud se stane, že dítě, výjimečně ke svému věku, je považováno za zralé k přijetí svátosti, ať mu není první svaté přijímání odmítnuto, pokud bylo dostatečně připraveno.

Příprava 

Pro první svaté přijímání a první zpověď není nezbytná úplná a perfektní znalost křesťanské nauky. Nicméně dítě má povinnost později doučit se celou nauuku podle svých schopností. Znalost náboženství, která se na dětech vyžaduje jako vhodná příprava pro první svaté přijímání, spočívá v tom, aby přiměřeně svým schopnostem pochopily ta tajemství víry, která jsou nezbytná ke spáse, a aby rozeznaly eucharistický chléb od obyčejného chleba sloužícího jako tělesený pokrm, a tak mohly přistoupit ke stolu Páně se zbožností vlastní jejich věku. 

Před prvním svatým přijímáním dětí ať vždy předchází svátostné vyznání a rozhřešení.

Liturgické prvky

První svaté přijímání ať je vždy udělováno knězem a nikdy mimo slavení mše svaté.

Kromě mimořádných případů je nevhodné udílet je na Zelený čtvrtek při mši na památku Večeře Páně. Je lépe vybrat jiný den, jako například 2. až 6. neděli velikonoční, slavnost Těla a krve Páně nebo neděle v mezidobí, jelikož neděle je správně považována za den eucharistie.

(Dekret Quam singulari, č. 1-4 a Instrukce Redemptionis Sacramentum, čl. 87)