Letní škola liturgiky 2019

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, co znamená slavit svatá tajemství: stanout před Otcem, jednat s pečetí Ducha a sytit se tělem Syna.

Datum: úterý 20. 8. - neděle 25. 8. 2019
Místo: Želivský klášter
Téma: Iniciační svátosti

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz (tj. Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Last minute / jednodenní návštěva

Přihlášení na poslední chvíli: ubytování typu C za 2'222 Kč. 

Návštěva na jeden den: za 200 Kč (v případě přihlášení do neděle 18. 8. je možné objednat též snídani/oběd/večeři vždy za 100 Kč/jídlo).

Informace a přihláška: liturgie.cz@gmail.com 

Informace pro přihlášené

Příjezd do Želiva v úterý 20. 8. kdykoli mezi 15:30 a 18:30.

Odkaz na tabulku s nabídkou či poptávkou spolujízdy vám na vyžádání rádi zašleme. 

Program začíná večeří v restauraci v 19:00 a následným setkáním v sále "České nebe" a modlitbou v bazilice. 

Noty k modlitbě hodin je pro zájemce možné stáhnout zde.

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

Společné přednášky

Mše svatá v bazilice

Volitelné přednášky a semináře

Nešpory v chóru baziliky

Variabilní večerní program

Přednášky

Anotaci volitelných přednášek viz níže.

Středa 21. 8. 

09:00    Svátosti – hledět na svatá Tajemství (P. Soukal)
10:25    Historický vývoj křesťanské iniciace (R. Tichý)

 15:00    Praxe křtu v prvotní církvi a rituály očišťování  (P. Kopeček)
               Liturgie římská a/nebo Kristova? (O. Trepeš)    

16:15    Katechumenát ve středověku (P. Kopeček)
              Iniciační rituály ve středomořských kultech a náboženství antiky (O. Trepeš)

Čtvrtek 22. 8. 

09:00    Katechumenát (P. Soukal)
10:25    Křest I (R. Tichý)

 15:00    Jak žít ze svého křtu? (P. Smolek)
               Liturgie hodin – modlitba Božího lidu  (St. Brožka)

 16:15    Iniciační svátosti a Kodex kanonického práva (St. Brožka)
               Jak žít z daru biřmování? (P. Smolek)

Pátek 23. 8. 

09:00    Křest II (R. Tichý)
10:25    Biřmování (P. Soukal)

 15:00    Liturgie oleje (J. Kotas)
               Téma přednášky bude upřesněno (T. Koumal)

 16:15    Mystagogie (T. Koumal)
               Iniciace a eucharistická modlitba (J. Kotas)

Sobota 24. 8.

09:00    První svaté přijímání (P. Soukal)
10:25    Iniciace a další svátosti (R. Tichý)

15:00    Úcta eucharistie mimo mši (J. Jónová)
             „Písní mou je můj Pán“ (O. Talaš)

 16:15    Hudba a iniciační svátosti (O. Talaš)      
               Lidový jazyk v liturgii (J. Jónová)

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Pavel Kopeček je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Stanislav Brožka je knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Jitka Jonová je vyučující na CMTF v Olomouci, studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.
P. Tomáš Koumal je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
P. Petr Smolek je knězem ostravsko-opavské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
P. Ondřej Talaš je knězem olomoucké arcidiecéze, studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Ondřej Trepeš je vyučujícím na AG v Praze, studoval na Univerzitě Karlově v Praze. 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze.

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Přihláška a platba

Přihlašování na Letní školu bylo ukončeno 30. 6. Pro velký zájem ale navyšujeme kapacitu, chcete-li se letní školy účastnit, kontaktujte nás, prosíme, e-mailem na liturgie.cz@gmail.com.

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 000 Kč - vlastní ubytování a strava

2 200 Kč - vlastní ubytování; strava v klášteře

2 500 Kč - ubytování typu C

3 500 Kč - ubytování typu B

4 500 Kč - ubytování typu B + sponzorský příspěvek

4 500 Kč - ubytování typu A

5 500 Kč - ubytování typu A + spozorský příspěvek.

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu jpg.

Anotace volitelných přednášek

(průběžně aktualizováno)

Iniciační rituály ve středomořských kultech a náboženství antiky (Ondřej Trepeš)

Má křest, eucharistie a dokonce snad i biřmování nějakou obdobu v náboženské praxi středomořských kultur na přelomu letopočtu? Není to náhodou čistě křesťanské specifikum a nebo naopak prvotní církev adaptovala a pokřtila již osvědčené existující obřady? Pramenů k těmto často neveřejným rituálům máme pomálu, přesto se pokusíme rekonstruovat základní průběh a myšlenkové koncepty, které u pohanů provázely přijetí a udržení pospolitosti příslušné náboženské skupiny či obce.

Praxe křtu v prvotní církvi a rituály očišťování (Pavel Kopeček)

Křest a rituální koupele v  prvním století po Kr. v oblasti Palestiny nejsou vázány jen na skupinu Kristových učedníků, ale tuto praxi můžeme vidět i u jiných náboženských a gnostických skupin. Ve svém příspěvku se pokusím o zmapování a popsání křestních rituálů tohoto období s cílem nalézt společná teologická, kultovní a kulturní východiska. Současně se i zaměřím na to, jak praxe rituálních koupelí a očišťování formovala obřad křtu i jeho chápání v prvotní církvi.

Iniciační svátosti a Kodex kanonického práva (Stanislav Brožka)

Normy týkající se slavení jednotlivých svátostí jsou zapsány především přímo v liturgických knihách. Ale také zákoník katolické církve – Kodex kanonického práva – obsahuje několik významných předpisů, kterými se řídí slavení svátostí. Při naší přednášce se na ně podíváme a pokusíme se osvětlit jejich význam a dopad do praxe.

Jak žít ze svého křtu? (Petr Smolek)

Křest z nás v Kristu utváří nového člověka. Je neopakovatelný. Křtem jsme začleněni do církve. V přednášce se zaměříme na ty okamžiky slavení, které nám náš křest v průběhu liturgického roku připomínají a ve kterých obnovujeme křestní závazky. Následně budeme věnovat pozornost prvkům křestní liturgie, které jsou trvalou součástí křesťanského života. Na závěr zaměříme pozornost na upevňování křesťanských postojů, ke kterým jsme milostí křtu uschopňováni.

Liturgie oleje (Jan Kotas)

Součástí křesťanské iniciace je také pomazání požehnaným olivovým oleje a olejem smíseným s vonným balzámem. V přednášce se dotkneme širšího významu a symboliky oleje v církvi i některých méně známých zajímavostí. 

Úcta eucharistie mimo mši (Jitka Jónová)

Církev eucharistii uchovávala od počátku a následkem toho se vyvinula eucharistická úcta v různých formách. Zatímco v prvotní církvi se uchovávala z praktických důvodů, ve středověku v souvislosti s vývojem nauky o přítomnosti Krista v eucharistii se rozvíjela zvl. úcta mimo mešní slavení, Tridentský koncil reagoval na spory o přítomnost Krista v eucharistii mimo vlastní slavení zdůrazněním trvalé přítomnosti Krista v eucharistii a obhajobou kultu eucharistie mimo mši.

Hudba a iniciační svátosti (Ondřej Talaš)

„Zpěv mnoho přispívá k slavnostnímu rázu udělování křtu. Podporuje vědomí jednoty přítomných, je oporou společenství modlitby a může mnoho přispět k vytváření velikonoční radosti, která má zaznívat při udělování křtu.“ A jak na svatodušní písně při biřmování? A jaká hudba je vhodná ke slavnosti eucharistie?

Liturgie římská a/nebo Kristova? (Ondřej Trepeš)

Co ze starořímského pohanského kultu přešlo do naší bohoslužby? Pavel přinesl křesťanství do Říma a Pán mu dal růst. Jaké představy, formy a fenomény z římské náboženské praxe plynule přešly do křesťanství, co naopak bylo prvotní církví rozhodně odmítáno? Zdůraznila, či naopak zastřela tato inkulturace podstatu Ježíšova učení a odkazu? Zůstala církev Ježíšovou, nebo se stala římskou?

Katechumenát ve středověku (Pavel Kopeček)

Vývoj katechumenátu je poznamenán kulturně náboženskou proměnou středověké společnosti, kdy se výhradně křtí děti – novorozeňata, obřadem upraveným pro křest dospělého. Katechumenát v této době se mění – ritualizuje a ztrácí svůj charakter jako formačního období. Středověké liturgické knihy poukazují na rituální flexibilitu, která je dána především nábožensko-kulturními okolnostmi, dále pastoračními možnostmi, ale i věkem a sociálním stavem přijímatele křtu. Tyto okolnosti, spolu s rodící se středověkou církevní správou a její ministerialitou, vedly k definitivnímu rozdělení svazku tří iniciačních svátostí.

Liturgie hodin – modlitba Božího lidu (Stanislav Brožka)

Přáním druhého vatikánského koncilu, bylo, aby se „breviář“ vrátil opět mezi modlitby, které se budou společně slavit ve farnostech, případně se stanou modlitební knihou jednotlivých křesťanů. Jednou z překážek, která brání uskutečnění tohoto záměru je jistá komplikovanost formy, ale možná také celé knihy. Cílem přednášky, bude motivovat posluchače, aby objevili krásu této modlitby a nadchli se pro její slavení i přes určité obtíže.

Lidový jazyk v liturgii (Jitka Jónová)

Na počátku křesťané užívali při slavení liturgie lidový jazyk. Ještě r. 880 Jan VIII. schválil užívání slovenského jazyka při liturgii pro misii Sv. Cyrila a Metoděje. Postupně se se však latina stala dominantním liturgickým jazykem na křesťanském Západě. Papež Řehoř VII. zakázal slovanskou liturgii (r. 1080). Tridentský koncil i v reakci na snahu reformace zavést lidový jazyk do liturgie zavrhl tvrzení „že mše smí být sloužena jenom v lidovém jazyce.“ Na I. Vatikánském koncilu navrhoval pražský arcibiskup kardinál Schwarzenberg ke zvážení, aby lidový jazyk našel širší uplatnění v liturgii. Pro Československo byl na žádost českomoravského episkopátu vydán dekret rozšiřující užívání lidového jazyka v liturgii a slovanské liturgie (květen 1920). Konstituce Sacrosanctum concilium II. Vatikánského koncilu dovolila používání lidového jazyka v liturgii (čtení, zpěvy apod.), aniž by tím měla zaniknout způsobilost slavit latinskou liturgii.

Jak žít z daru biřmování? (Petr Smolek)

Duchovní život je v křesťanském pohledu především život v Duchu svatém. Svátost biřmování zpečeťuje přítomnost Ducha svaté v těch, kdo tuto svátost přijímají. V naší přednášce se budeme věnovat třem aspektům křesťanského života po biřmování. Tím prvním je otevřenost pro jednání Ducha svatého v nás a prosba, abychom byli uprostřed Božího lidu jeho působením proměňováni. Praktický život a spolupráce uprostřed společenství rozmanitých křesťanů je druhým aspektem. Poslední je dán naším úkolem spolupracovat s Kristem na budování jeho království ve světě.

„Písní mou je můj Pán“ (Ondřej Talaš)

Tajemství víry vyjádřené hudbou. Historické střípky z duchovní hudby a črty spirituality chrámového hudebníka aneb jak rozvíjet své dary a neupadnout do rutiny. Vhodný repertoár, graduály a jejich využití, provázanost s Božím slovem a liturgickou památkou daného dne, interpretace, aranž, hudební nástroje a žánry.