Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Latinský a český text preface o svatých Cyrilu a Metoději, připravený Liturgickou komisí České biskupské konference, schválila Česká biskupská konference na svém 130. zasedání 24. – 26. ledna 2022. Dikasterium pro bohoslužbu a svátosti tyto texty potvrdilo 8. 11. 2022 (Prot. N. 287/22).

pdf ke stažení


Český misál

Preface o sv. Cyrilu a Metoději

Společné hlásání radostné zvěsti

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys dal své církvi svaté bratry Cyrila a Metoděje.
Oni s odvahou hlásali evangelium a přeložili knihy Písma,
slovanské národy naučili slavit lidovým jazykem svatá tajemství
a sloužili lidem s pastýřskou péčí, věrností a horlivostí,
aby všichni byli jedno v našem Pánu Ježíši Kristu.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý…


Latinský text

De missione Slavorum Apostolorum

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus.

Quóniam Ecclésiæ tuae beátos fratres Cyríllum et Methódium donásti,
qui, Evangélium fórtiter nuntiántes et Scriptúras interpretántes,
gentes Slávicas sacra mystéria vulgári sermóne celebrare docuérunt
et cura pastoráli fidelíque sollicitúdine homínibus ministrábant,
ut omnes unum essent in Dómino Nostro Iesu Christo.

Per quem nos, Dómine,
cum Angelis et Sanctis univérsis tibi confitémur,
in exsultatióne dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth…