Nezávazná památka sv. Řehoře z Nareku, opata

Nezávazná památka sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve byla vložena do všeobecného římského kalendáře 25. 1. 2021 (Dekret Prot. N. 40/21). Překlad latinských textů připravený Liturgickou komisí ČBK schválila Česká biskupská konference na svém 128. zasedání (říjen 2021) a potvrdila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 31. května 2022 (Prot. N. 648/21). 

PDF KE STAŽENÍ


Direktář

Datum: 27. února

Stupeň slavení: nezávazná památka; pořadí v tabulce liturgických dnů: 12.
Připadne-li na neděli: vynechává se.

Barva: bílá.

Ke mši: vstupní modlitba vlastní, ostatní texty ze společných textů o učitelích církve nebo o duchovních pastýřích: o opatovi.
K liturgii hodin: vlastní 2. čtení, antifony k Benedictus a Magnificat a kolekta, ostatní části feriální nebo ze společných textů.


Římské martyrologium

Na 27. února je na první místo třeba přidat následující elogium:

V klášteře Narek ve Velké Arménii: svatého Řehoře, opata, učitele Arménů a učitele církve, proslulého učeností, spisy a mystickým věděním.


Denní modlitba církve

Společné texty o učitelích církve nebo o svatých mužích (o řeholnících).

Životopisná poznámka

Narodil se okolo roku 950 v historickém kraji Andzevatsik ve Velké Arménii. Vyrostl ve vzdělané rodině. Jako mladík vstoupil do kláštera Narek, který vedl opat Ananiáš, bratranec jeho matky. Působil v proslulé škole tohoto kláštera a strávil tam jako kněz a opat celý svůj život, proniknutý plamennou láskou k Panně Marii. Dosahoval vrcholné podoby svatosti a mystické zkušenosti a ukazoval svou nauku v mnoha teologických a mystických dílech. Roku 1003 dopsal slavnou Knihu nářků a asi za dva roky nato zesnul.

Modlitba se čtením

Druhé čtení 

Z Knihy nářků svatého Řehoře z Nareku, opata a učitele církve

(Oratio 70,III–IV: SCh 78,369–370)

K tobě se uteču, Kriste

Původce dobrodiní, protože byla ctnost lidí zvažována a popisována ve vztahu ke spáse, bylo ukázáno právě to, že se pohybovali v projevech tvého milosrdenství; to ty, Všemohoucí, jsi jim dal sílu; to ty, Ochránce, pro kterého je všechno možné, jsi je povolal i propustil; to z tvého odpuštění, Osvoboditeli, se zaradovali; neupadli do žádné nemoci a ty, ó Neporušený, jsi je oživil a ty, Obnovitel, jsi je osvítil; a proto — když vím, co je moje lidská přirozenost — se uteču k tobě, Kriste, Synu živého Boha, který jsi ve všem Požehnaný.

Kromě toho tady poznamenávám myšlenku, která je k této modlitbě vhodná, a ospravedlňuje se tím i to, co jsem napsal předtím: Vrhneme se do rukou Pána a ne do rukou lidí; jaká je totiž jeho vznešenost, takové je i jeho milosrdenství.1

Já se v této své Knize nářků nesnažím zmenšit zásluhu těch, kteří chtějí spásy dosáhnout — vždyť bez zásluhy je nemožné dojít k Bohu. Ale velebím Spasitelovo jméno a chválím jeho milost, určenou všem, a svými slovy vyznávám, že všichni, kdo díky dobrému životu vystoupili k nějaké veliké poctě, vždycky potřebovali lék tvého milosrdenství.

Vždyť ty jsi Život, jsi Spása, jsi Zdraví, jsi Nesmrtelnost, jsi Blaženost, jsi Osvícení!

Dopřej mi pokoj od hnusu mých hříchů, aby sis mohl i ty odpočinout od mého hořekování a bezohledného naléhání, kterým tě, ó můj Soudce, bezustání prosím.

Ty se totiž raduješ jedině ze spásy lidí, ó navěky Požehnaný! Amen.

1 Sir 2,22 (řec. 2,18).

Zpěv po druhém čtení - srov. Žl 34(33),6.23; 2 Tim 2,22

Pohleďte k Bohu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. * Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, neproviní se, kdo se k němu utíkají.
V. Usilujte o spravedlnost, víru, lásku a pokoj. * Hospodin.

Ranní chvály

Antifona k Zachariášovu kantiku

Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

Závěrečná modlitba

Všemohoucí, věčný Bože, tys naplnil svatého Řehoře, učitele a chloubu arménského lidu, mystickým učením; dej, ať je pro nás učitelem umění, jak s tebou můžem rozmlouvat a stále mít pro svůj život oporu ve svátostech církve. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Nešpory

Antifona ke kantiku Panny Marie

Vynikající učiteli, světlo svaté církve, svatý Řehoři, milovníku božského zákona, pros za nás u Božího Syna.


Český misál

Společné texty o učitelích církve (s. 725) nebo o svatých: o opatovi (s. 715).

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys naplnil svatého Řehoře, učitele a chloubu arménského lidu,
mystickým učením;
dej, ať je pro nás učitelem umění, jak s tebou můžem rozmlouvat
a stále mít pro svůj život oporu ve svátostech církve.
Prosíme o to skrze tvého Syna…


Mešní lekcionář

Z Lekcionáře V (2008):

První čtení: s. 143 (o učitelích církve 2): Mdr 7,7–10.15–16

Responsoriální žalm: s. 146n. (o učitelích církve 4): Žl 37(36),3–4.5–6.30–31

[Odp.: 30a Ústa spravedlivého mluví moudře.]

Aklamace před evangeliem (Aleluja): s. 157 (o učitelích církve 2): Jan 6,63b.68b

Evangelium: s. 157n. (o učitelích církve 2): Mt 7,21–29


Latinské texty 

Collecta

Omnípotens sempitérne Deus,
qui sanctum Gregórium, magístrum et decus Arméni pópuli,
mýstica doctrína imbúere dignátus es,
concéde nobis, ipso docénte,
artem tecum loquéndi apprehéndere
vitámque nostram Ecclésiæ sacraméntis constánter fulcíre.
Per Dóminum.