Mešní formulář v době pandemie

Formulář pro Mši v době pandemie byl publikován Kongregací pro bohoslužbu a svátosti 30. března 2020 (Dekret Prot. N. 156/20). Překlad textů do češtiny, připravný Liturgickou komisí ČBK (č. j. 10/2020), schválila Česká biskupská konference na svém 124. zasedání (20. října 2020) a potvrdila jej Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 19. srpna 2021 (Prot. N. 393/21). 

pdf ke stažení


Český misál 

Tuto mši lze podle rubrik mší a modliteb za různé potřeby slavit ve všech dnech, kromě slavností, adventních, postních a velikonočních nedělí, dnů velikonočního oktávu, Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, Popeleční středy a všedních dnů Svatého týdne.

Vstupní antifona - Iz 53,4

On nesl naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi.

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi nejlepší útočiště v každém nebezpečí
a vyslyšíš své děti, když tě uprostřed soužení s vírou prosí;
skloň se k nám ve své laskavosti a dej, prosíme,
zemřelým věčné odpočinutí, útěchu truchlícím,
zdraví nemocným, umírajícím pokoj,
těm, kdo pečují o zdraví svých bratří, sílu,
ducha moudrosti těm, kdo nám vládnou;
a dej nám odvahu přistupovat ke každému vlídně,
abychom všichni mohli oslavovat tvé svaté jméno.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary,
které ti přinášíme uprostřed nebezpečí,
a dej, prosíme,
aby se tvou velikou mocí
proměnily v pramen uzdravení a pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání - Mt 11,28

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán.

Modlitba po přijímání

Bože, dostali jsme od tebe
lék věčného života;
dej, prosíme, abychom se díky této svátosti
mohli těšit z plnosti uzdravení pocházejícího z nebe.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad lidem

Bože, ochránce těch, kdo v tebe doufají,
žehnej svému lidu, chraň jej, opatruj a veď,
aby vysvobozený z hříchu a v bezpečí před nepřítelem
stále zůstával v tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.


Mešní lekcionář

Mohou se vzít čtení ze mše v jakékoli tísni - Lekcionář VI/1 1984, s. 476–484.

1. čtení - Pláč 3,17–26

Dobré je mlčky čekat na Boží pomoc.

Vzdálena je od štěstí má duše… (Lekcionář VI/1 1984, s. 477)

Mezizpěv - Žl 80(79),2ac+3b.5–7, Odp. (4b) 

Bože, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

(Lekcionář VI/1 1984, s. 478)

Nebo:

1. čtení - Řím 8,31b–39

Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.

Bratři! Je-li Bůh s námi… (Lekcionář VI/1 1984, s. 481)

Mezizpěv - Žl 123(122),1.2, odp. (2cd)

Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. Nebo: Aleluja.

(Lekcionář VI/1 1984, s. 480)

Aklamace před evangeliem - 2 Kor 1,3b–4a

Buď veleben Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, on nás těší ve všech našich souženích. (Lekcionář VI/1 1984, s. 483)

Evangelium - Mk 4,35–41

Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se…" (Lekcionář VI/1 1984, s. 483)


Latinské texty 

Hæc Missa celebrari potest, iuxta rubricas Missarum et Orationum pro variis necessitatibus vel ad diversa, omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus, dominicis Adventus, Quadragesimæ et Paschæ, diebus infra octavam Paschæ, Commemoratione omnium fidelium defunctorum et feriis IV Cinerum et Hebdomadæ sanctæ.

Ant. ad introitum - Is 53, 4

Vere languóres nostros ipse tulit et dolóres nostros ipse portávit.

Collecta

Omnípotens sempitérne Deus,
in omni perículo singuláre præsídium,
qui fílios tuos in tribulatióne fide supplicántes exáudis,
nobis propitiáre benígnus, et præsta, quǽsumus,
defúnctis réquiem ætérnam, solámen plorántibus,
salútem infírmis, moriéntibus pacem,
operántibus pro fratrum sanitáte robur,
spíritum sapiéntiæ illis qui nos in potestáte moderántur,
et ánimum ad omnes benévole accedéndi
ut cuncti nomen sanctum tuum glorificáre valeámus.
Per Dóminum.

Super oblata

Súscipe, Dómine, múnera quæ,
in hodiérnis perículis, tibi offérimus,
et fac, quǽsumus, ut, omnipoténtia tua,
in fontem sanitátis pacísque convertántur.
Per Christum.

Ant. ad communionem - Mt 11, 28

Veníte ad me, omnes, qui laborátis et oneráti estis, et ego refíciam vos, dicit Dóminus.

Post communionem

Deus, a quo recépimus
vitæ ætérnæ medicínam,
concéde, quǽsumus, ut, per hoc sacraméntum
de cæléstis remédii plenitúdine gloriémur.
Per Christum.

Oratio super populum

Protéctor in te sperántium, Deus,
bénedic pópulum tuum, salva, tére, dispóne,
ut, a peccátis liber, ab hoste secúrus,
in tuo semper amóre persevéret.
Per Christum.