Papež František o posvátné hudbě: ne vše je dobré

V následujícím článku přinášíme vlastní překlad projevu papeže Františka ke scholam cantorum Asociace svaté Cecilie, proneseného 28. září 2019 v aule Pavla VI.

Drazí bratři a sestry,

vítám vás všechny: prezidenta Mons. Tarcisia Colu, jemuž děkuji za jeho slova, radu vedoucích a vás zpěváky, ředitel kůrů a varhaníky, kteří jste přišli z různých částí Itálie.

Jste součástí vážené italské Asociace svaté Cecilie, starobylé svým založení – 140 let – a dodnes živé, aktivní a toužící sloužit církvi. Náklonnost a úcta papežů k této asociaci jsou dobře známé, zejména sv. papeže Pia X., který dal Božímu lidu organické dispozice o posvátné hudbě (viz Motu proprio Tra le sollecitudini z 22. 11. 1903). Svatý Pavel VI. si přál tuto asociaci obnovenou a aktivní ve službě hudby, která je integrálně spojena s liturgií a která z liturgie získává své základní charakteristiky: Ne jakákoli hudba, ale hudba svatá, protože svaté jsou obřady; hudba obdařená vznešeností umění, neboť Bohu je třeba dát to nejlepší; hudba všeobecná, aby všichni mohli pochopit a slavit. A především hudba odlišná od hudby užívané pro jiné účely. Papež Pavel VI. vám doporučil kultivovat sensus ecclesiae, neboli rozlišování hudby v liturgii. Prohlásil: „Ne vše je oprávněné, ne vše je dovolené, ne vše je dobré. Posvátné se musí snoubit s krásným v harmonické a zbožné syntéze.“ (Projev k řeholnicím pověřeným liturgickým zpěvem ze dne 15. 4. 1971). Benedikt XVI. vás povzbuzoval, abyste nezapomínali na hudební dědictví minulosti, abyste je obnovovali a obohacovali novými kompozicemi.

Drazí přátelé, také já vás povzbuzuji, abyste pokračovali po této cestě. Být asociací znamená být zdrojem: pomáhá vám tvořit hnutí, zájem a úsilí pro lepší službu liturgii. Asociací, která není protagonistou nebo vlastníkem žádné hudby, ale která má jako program lásku a věrnost církvi. Společně můžete lépe usilovat o hudbu, která je integrální součástí liturgie, přičemž se budete jako prvním vzorem inspirovat gregoriánským chorálem. Společně můžete pečovat o uměleckou a liturgickou přípravu a podporovat přítomnost scholy cantorum v každé farní komunitě. Vždyť sbor vede shromáždění a – se svým specifickým repertoárem – je kvalifikovaným hlasem spirituality, společenství, tradice a liturgické kultury. Prosím vás, abyste pomáhali zpívat celému Božímu lidu s vědomou a aktivní účastí na liturgii. Toto je důležité: Blízkost Božímu lidu.

Oblasti vašeho apoštolátu jsou četné: skládání nových melodií, podpora zpěvu v seminářích a domech řeholní formace, podpora farních sborů, varhaníků, škol posvátné hudby i mládeže. Zpívat, hrát, skládat, vést, provozovat hudbu v církvi – toto vše patří mezi nejkrásnější věci určené k Boží slávě. Moci vyjádřit hudební umění a pomoci druhým v účasti na posvátných tajemstvích je privilegiem a Božím darem. Krásná a dobrá hudba je privilegovaným nástrojem k přiblížení se transcendentnímu a často pomáhá pochopit jeho poselství i těm, kdo jsou roztěkaní.

Vím, že vaše příprava zahrnuje oběti spojené s časem věnovaným zkouškám, zapojení lidí, provádění hudby o svátcích, o nichž vás možná přátelé zvou za zábavou. A to tak často! Ale vaše oddanost liturgii a její hudbě představuje cestu evangelizace na všech úrovních, od dětí až po dospělé. Liturgie je totiž první „učitelkou“ katechismu. Nezapomeňte na to: Liturgie je první „učitelkou“ katechismu.

Posvátná hudba vykovává ještě jiný úkol, totiž propojovat křesťanskou historii: v liturgii znějí společně gregoriánský chorál, polyfonie, lidová hudba i hudba současná. Je to, jakoby v okamžiku chvály Boha byly přítomny všechny generace minulé i přítomné, každá se svou vlastní vnímavostí. A nejen to, posvátná hudba – a hudba obecně – staví mosty, přibližuje i ty nejvzdálenější osoby. Nezná bariéry národnosti, etnicity, barvy kůže, ale všechny vtahuje do komunikace vyšší úrovně a vždy dokáže zharmonizovat osoby a skupiny velmi různého původu. Posvátná hudba snižuje vzdálenosti i s těmi bratry, s nimiž se někdy necítíme blízcí. Proto je v každé farnosti pěvecká skupina tou skupinou, kde je možné cítit disponibilitu a vzájemnou pomoc.

A za to vše vám, drazí bratři, děkuji a povzbuzuji vás. Ať vám Pán pomůže být stálými ve vašem úkolu. Církev oceňuje službu, kterou poskytuje ve vašich komunitách: pomáháte jim, aby cítili přitažlivost krásného, které uzdravuje z průměrnosti a pozdvihuje vysoko vzhůru, směrem k Bohu a spojuje srdce ve chvále a lásce. Všem vám, členům Asociace svaté Cecílie žehnám. Matka Boží ať vás chrání. A protože kdo zpívá, dvakrát se modlí, věřím, že se budete modlit i za mne. Děkuji.

Z italského originálu přeložil R. T.