Mons. Guido Marini: Tři milosti v době pandemie

Mons. Guido Marini, ceremoniář papeže Františka, poskytl ještě před Velikonocemi osobní list k současné situaci, který nyní v překladu přinášíme. Připomeňme, že v Itálii stále trvá nemožnost účastnit se bohoslužeb.

Milovaní v Pánu,

to, co zažíváme, je zcela jedinečný okamžik v našem osobním životě, v životě našich společenství i v našich zemích.

Nejsem odborníkem na komplexní otázky zdraví. Všichni známe hygienické indikace, které nám byly dány, a se zodpovědností je dodržujeme. Zatímco tak činíme, rád bych vás pozval, abychom ve svých srdcích udrželi planoucí touhu po mši. Pamatujete si slova mučedníků z Abitene? "Beze mše nemůžeme žít." To je pravda, kterou nesmíme zapomenout a kterou v těchto okamžicích musíme naopak prohloubit. Musíme s rostoucí touhou vyhlížet den, kdy se znovu budeme moci účastnit mše. Do té doby zintenzivněme jiné formy modlitby.

Rád bych se věnoval některým otázkám křesťanského života.

V čem záleží naše naděje? Možná je to jednoduše tak, že čekáme na budoucnost, až pomine nouzový stav, abychom mohli „znovu žít“. Nezdá se mi, že toto je správný postoj, protože nevíme, jak dlouho bude nouzový stav trvat (může trvat velmi dlouho), a protože nám neumožňuje dobře žít přítomnost z perspektivy víry.

Jiným nebezpečím je, že se necháme přesvědčit tím, co vidíme a slyšíme, a budeme této situaci čelit pouze ze světské perspektivy zaměřené na aspekty zdraví.

Následující slova svatého Pavla mi vždycky pomáhají a poskytují útěchu: „Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.“ (Řím 8,28). I toto je období, které napomáhá k dobrému, i toto je období milosti a prozřetelnosti. Božím plánům nerozumíme vždy bezprostředně, ale vždy se jedná o plán Boží lásky. Boží prozřetelnost je zde: všeobecným způsobem v životě našeho města, země nebo světa a zvláštním způsobem v životě každého z nás. Jaké dobro nám tato situace může přinést? Jednoho dne to poznáme.

V tomto kontextu bych rád upozornil na tři oblasti, které máme nyní příležitost kultivovat.

1. Zdá se mi, že v této chvíli máme příležitost – která je milostí – obrátit pozornost vzhůru. To, co prožíváme, nás staví před skutečnost naší křehkosti a slabosti. Tuto skutečnost často zapomínáme, zejména, když se zdá, že se vše daří dobře. Současný nouzový stav nás staví do situace, v níž rozeznáváme, že Bůh je jediný důležitý, že jen Bůh zůstává, a že On je to, co je skutečně podstatné a nade vše. Zdá se mi, že máme příležitost obrátit svůj pohled s větší pečlivostí k výšinám směrem k Bohu. Nacházíme se v době, kdy máme příležitost obnovit neocenitelné dobro víry a doširoka otevřít dveře života a srdce Bohu.

2. Dále se mi zdá, že v této situaci je nám dána příležitost – která je milostí – podívat se zpět. Když se mluví o všech opatřeních, můžeme si připomenout, že jsme poutníci. Nikoli poutníci bez cíle, ale poutníci na cestě do nebe. Ne vše končí zde, na malé cestě naší pozemské existence. Žijeme v okamžiku, který nám umožňuje obnovit naději.

3. Konečně se mi zdá, že v těchto chvílích máme příležitost – která je milostí – abychom se podívali okolo sebe. Ve strachu můžeme podlehnout pokušení zavřít oči a dívat se pouze na sebe a své potřeby. Nicméně naše oči mohou a mají být otevřeny s láskou ke všem, kdo jsou okolo nás. Toto není čas, abychom se uzavřeli ve sterilním a smutném egoismu, ale abychom se otevřeli lásce. Máme mnoho cest, kterými to uskutečnit. Zaprvé modlitbou: tím, že si budeme připomínat ty, kdo nás opustili a svěřovat je Pánu; že budeme prosit o sílu a odvahu pro všechny, kdo jsou nejvíce postiženi a kdo mají v aktuální situaci největší těžkosti. A dále tím, že budeme k dispozici, abychom pomohli, kdykoli budeme požádáni. Dodržování hygienických norem je také výrazem lásky a pomáhá zachránit životy druhých a zejména těch nejslabších.

Kéž Pán všem žehná a Matka Boží všechny chrání.

P. Guido


Mons. Guido Marini (* 1965) je knězem janovské arcidiecéze a v současnosti vykonává službu Magistra bohoslužeb Nejvyššího pontifika.