Liturgie bez zpěvu?

Vládní nařízení zakázalo při bohoslužbách od 5. do 18. října zpěv při bohoslužbách. Několik liturgických poznámek naleznete v tomto článku.

Základní poznámky:

  1. Zpěv k liturgii bytostně patří, nejedná se o nepovinnou nadstavbu. Základní podoba liturgie je zpívaná. Recitovaná bohoslužba je od ní odvozená.
  2. Všechny liturgické dokumenty kladou důraz na to, aby lidé zpívali. I když tyto dokumenty dovolují, aby některé části zpívala pouze schola, zpěv lidu nesmí nikdy chybět.
  3. Zpěv slouží k odstupňování slavnostnosti. Je správné rozlišit mezi zpívanou nedělní mší a mší všednodenní, která může být zcela bez zpěvu.

V situaci vládního omezení neexistuje ideální řešení. Několik možností: 

  1. Části, které se běžně zpívají, je možné recitovat. Rubriky počítají s tím, že vstupní antifonu nebo antifonu k přijímání mohou recitovat všichni přítomní, stejně jako ordinárium či odpověď k žalmu.
  2. Části, které běžně zpívá lid, je možné svěřit zpěvákovi na kůru (např. varhaníkovi). Žalm mezi čteními je možné zpívat bez vkládané odpovědi lidu. O možnosti zpívat z kůru viz pokyny jednotlivých biskupů. 
  3. Rubriky nepočítají pouze s instrumentálním provedením mešních zpěvů. V případě některých částí mešního propria je to v situaci nouze představitelné (zejm. k přinášení darů, k přijímání, na závěr).

Doplňující připomínky:

  1. Je třeba nezapomenout na celkovou harmoničnost bohoslužby. Není možné, aby se kněz modlil potichu sám části ordinária a lid zatím naslouchal varhanní improvizaci. Reprodukovaná hudba není vhodná. 
  2. Bude-li varhaník zpívat sám části, které obvykle patří lidu, pak na vstup, k darům a přijímání může použít nejen antifony z misálu, ale také příslušné žalmy z graduálu. Jsou uvedeny níže.
  3. Při mších, kdy není druhé čtení a nezpívá se, je možné aklamaci před evangeliem (tj. aleluja s veršem) vynechat.

Žalmy pro vstup, k darům a k přijímání předepsané v Ordo cantus missae

27. neděle v liturgickém mezidobí

Vstupní zpěv  

Ant.: Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva. (Est 4,17c.d.e.)
Verše: Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově, atd. (Žl 119,1nn)

Zpěv k přípravě darů 

Ant.: Bože, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. (Žl 90,1)
Verše: Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože, atd. (Žl 90,2nn)

Zpěv k přijímání        

Ant.: Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá. (Pláč 3,25)
Nebo ant: Je to jeden chléb, a proto my – i když je nás mnoho – tvoříme jedno tělo, neboť všichni máme účast v tom jednom chlebě. (Srov. 1 Kor 10,17)
Verše: Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově, atd. (Žl 119, 1.2.39.45.77.99.100.143)

28. neděle liturgickém mezidobí

Vstupní zpěv

Ant.: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože. (Žl 130,3-4)
Verše: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas, atd. (Žl 130,1nn)

Zpěv k přípravě darů

Ant.: Rozpomeň se na mne, Bože, který panuješ nad knížaty, vlož do mých úst vhodnou řeč, učiň, aby se má slova zalíbila před tváří krále. (Srov. Est 4,17gg)
Verše: Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele, atd. (Srov. Est. 4,17)

Zpěv k přijímání

Ant.: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. (Žl 33,18-19)
Nebo ant.: Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny. (Mk 10,45)
Nebo ant.: Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání. (Žl 119,22)
Verše: Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. (Žl 119, 1. 2. 39. 45. 77. 99. 100. 143)


Základní citace z liturgických knih

"Nic nemůže být při posvátných obřadech slavnostnější nebo radostnější, než když celé shromáždění vyjadřuje svou víru a zbožnost zpěvem. Proto ať se horlivě podporuje činná účast všeho lidu, která se projevuje zpěvem." (Musicam sacram, č. 16)

"Není dovolen zvyk svěřovat pouze schole zpívání celého „propria“ a zároveň celého „ordinária“, takže by byl lid úplně vyloučen z účasti na zpěvu." (Musicam sacram, č. 16)

"Mezi plně slavnostní formou bohoslužeb, při níž se skutečně zpívá všechno, co se má zpívat, a formou nejjednodušší, při které se vůbec nezpívá, může být více stupňů podle toho, zda se zpěvu ponechává větší nebo menší místo. Ale při výběru částí, které se mají zpívat, ať se začne s těmi, které jsou svou podstatou důležitější." (Musicam sacram, č. 7)


Odkazy jinam: 

Noty Pavel Šmolík

Nahrávky Pavel Šmolík

Noty Josef Olejník


Poznámky připravil Radek Tichý