Liturgické změny ve vatikánské bazilice

Vatikánský Státní sekretariát vydal instrukci týkající se slavení mší v bazilice svatého Petra. Tato instrukce zrušila bohoslužby slavené privátním způsobem a omezila slavení mše podle mimořádné formy latinského ritu na jediný oltář v kryptě baziliky.

Instrukce pochází z první sekce Státního sekretariátu, která se zabývá obecnými záležitostmi církve a vede ji venezuelský arcibiskup Peña Parra. Je třetím nejvýše postaveným úředníkem v římské kurii a je znám jako „substitut“.

Instrukce ze dne 12. března je určena třem samostatným orgánům. Prvním z nich je mimořádný komisař Fabriky sv. Petra, což je osoba, která má dohlížet na správu a údržbu baziliky. Papež do této funkce jmenoval loni v červnu arcibiskupa Maria Giordana; jeho úkolem je vnést jasnost do správy Fabriky a aktualizovat její stanovy. Druhým orgánem jsou kanovníci vatikánské kapituly a třetím služba pro liturgická slavení baziliky.

„Postní období nás zve k tomu, abychom se celým srdcem vrátili k Pánu tím, že dáme ústřední místo naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie,“ zní začátek instrukce. „V tomto smyslu, aby bylo možné zajistit, že mše svaté v bazilice svatého Petra budou slaveny v atmosféře usebrání a s liturgickou důstojností, se od nynějška stanovují následující pravidla.“

Aniž by je vysvětlovala, uvádí instrukce pět konkrétních bodů. Jejich cíl se nicméně zdá zřejmý: Zajistit, aby při slavení mší v bazilice svatého Petra byl řád a mše se sloužily v souladu s normami a duchem liturgické obnovy Druhého vatikánského koncilu. Striktně se omezuje používání mimořádné formy latinského ritu v bazilice a objasňuje se, že jeho užívání nemá být normou.

Informovaný zdroj řekl revue America, že každé ráno kněží (mnozí z nich pracují v římské kurii) slaví mši u bočních oltářů baziliky, často samotní a v mimořádné formě. Cílem prvního bodu instrukce je ukončit tuto praxi privátních bohoslužeb.

Druhý bod instrukce stanovuje, že „kněží a věřící, kteří denně chodí do baziliky na mši svatou, by měli mít možnost účastnit se následujících bohoslužeb,“ a uvádí čas a místo různých mší: v 7:00 v chórové kapli; v 7:30 u oltáře katedry; v 8:00 v chórové kapli; a v 9:00 u oltáře katedry. Časy ostatních mší zůstávají nezměněny. V instrukci se říká, že „v den památky světce, jehož ostatky jsou spočívají v bazilice, může být u příslušného oltáře slavena jedna ze mší svatých.“ Dodává však, že „v neděli a o slavnostech bude příležitost slavit mše v těchto dobách uvážena.“ Tento poslední bod pravděpodobně odkazuje na skutečnost, že v neděli nebo o slavnostech často slaví mše v bazilice papež.

Důraz na větší společné bohoslužby, spíše než na mnoho privátních mších, je v souladu s duchem liturgické obnovy zavedené Druhým vatikánským koncilem. Skutečnost, že cílem instrukce je zajistit, aby liturgie byla slavena v souladu s liturgickými reformami Druhého vatikánského koncilu je navýsost zřejmá v jejím třetím bodě, který stanoví, že „koncelebrované bohoslužby mají být liturgicky oživeny za pomoci lektorů a kantorů.“

Čtvrtý bod instrukce uvádí, že „skupiny poutníků, doprovázené biskupem nebo kněžími by měly mít zajištěnou možnost slavit mši svatou ve vatikánské kryptě,“ neboli v kaplích v pod bazilikou baziliky kolem hrobu svatého Petra.

Pátý bod instrukce umožňuje slavit mši v mimořádné formě latinského ritu ve čtyřech konkrétních časech (7:00, 7:30, 8:00 a 9:00) v klementinské kapli vatikánské krypty.

Závěr instrukce uvádí, že „současné dispozice vstoupí v platnost 22. března, v pondělí pátého týdne postního.“

Gerard O’Connell


Z anglického a italského originálu publikovaného v jezuitské revue America přeložil R. T.