List papeže Františka o liturgické formaci

Na slavnost apoštolů Petra a Pavla (29. června 2022) vydal papež František apoštolský list Desiderio Desideravi o liturgické formaci Božího lidu. Je to text určený biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům.

Jedná se o dokument, který originálním způsobem shromažďuje a přepracovává propozice vzešlé z plenárního zasedání Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (12.-15. února 2019) na stejné téma.

Tento list navazuje na list adresovaný pouze biskupům u příležitosti zveřejnění Motu proprio Traditionis custodes, jehož hlavním cílem je pokračovat v „neustálém hledání církevního společenství“ kolem jediného vyjádření lex orandi římského ritu, které je vyjádřeno v knihách liturgické reformy, kterou si přál II. vatikánský koncil.

Tón dokumentu není ani instrukce, ani direktorium: je to spíše text k rozjímání s živým biblickým, patristickým a liturgickým otiskem, který nabízí mnoho podnětů k pochopení krásy pravdy liturgického slavení. Z ní se rodí a posiluje společenství žité v bratrské lásce, které je prvním a nejúčinnějším svědectvím evangelia. Papež František píše (č. 37): „Slavení, která neevangelizuje, není autentické, stejně jako není autentické hlásání, které nevede k setkání se Zmrtvýchvstalým Pánem při slavení: obojí je bez svědectví lásky jako dunění kovu nebo zvučení zvonu (srov. 1 Kor 13,1).“

Svatý Otec několikrát uvádí, že si nečiní nárok na vyčerpávající pojednání o řešených otázkách: přesto nabízí mnoho postřehů o teologickém významu liturgie, o potřebě vážné a živé liturgické formace celého Božího lidu a o formativním významu ars celebrandi, která se týká nejen těch, kdo předsedají.

Text varuje před nástrahami individualismu a subjektivismu (které připomínají pelagianismus a gnosticismus), stejně jako před abstraktním spiritualismem: jsme vyzýváni, abychom obnovili schopnost - pro liturgii zásadní - symbolického jednání a porozumění.

Tváří v tvář Ježíšově vroucí touze (Desiderio desideravi 22,15) učinit nás těmi, kdo mají účast na jeho těle a krvi nemůžeme nepřijmout výzvu Svatého Otce adresovanou celému Božímu lidu: „Zanechme polemik a společně naslouchejme tomu, co Duch říká církvi, zachovejme společenství, pokračujme v úžasu nad krásou liturgie. Velikonoční Beránek nám byl dán; nechme se střežit touhou, aby jej Pán i nadále jedl s námi“ (č. 65).

Komuniké Dikasteria pro liturgii a svátosti, 29. 6. 2022


Text apoštolského listu naleznete na webových stránkách Bulletinu Tiskového střediska Svatého stolce.