Jaké vybrat čtení?

O památkách svatých bývá více možností, jaké čtení použít ke mši svaté. Článek P. Vojtěcha Novotného přibližuje, jak správně vybrat.

Typy lekcionářů

V českém prostředí máme k dispozici následující sérii lekcionářů.

I A Nedělní lekcionář A + Všeobecný úvod k mešnímu lekcionáři
I B Nedělní lekcionář B
I C Nedělní lekcionář C
II Feriální lekcionář pro silné doby (adventní, vánoční, postní, velikonoční)
III Feriální lekcionář pro liturgické mezidobí 1.-17. týdne
IV Feriální lekcionář pro liturgické mezidobí 18.-34. týdne
V Lekcionář pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela
VI 1 Lekcionář pro mše spojené s určitými obřady + za různé potřeby
VI 2

Lekcionář pro votivní mše + za zemřelé

+ Všeobecný úvod k mešnímu lekcionáři

+ Ordo missae latinsky + Přehled biblických textů

lect1.jpg

Volba lekcionáře

Rozlišujeme různé stupně slavení světců a na nich záleží, po jakém lekcionáři máme sáhnout.

Každá slavnost vlastní čtení, anebo pokud je nemá, vyberou se ze společných textů (to může nastat například tehdy, když v naší farnosti budeme slavit pouť ke cti patrona našeho kostela, a tudíž pro naši farnost se bude jednat o slavnost, zatímco jinde může mít nižší stupeň) – vždy se použije Lekcionář V.

Podobně každý svátek vlastní čtení, anebo se vyberou ze společných textů – vždy se použije Lekcionář V.

Ovšem u památek (závazných i nezávazných) je situace nejsložitější. I během jednoho týdne se můžeme setkat se všemi třemi možnými případy, jak ukazuje následující příklad:

První případ

Druhý případ Třetí případ

18. ledna
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka

24. ledna
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Památka
26. ledna
Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka
    První čtení je vlastní. 
1. ČTENÍ                                                     Sk 1,12-14 1. čtení, str. 153, č. 4 1. čtení                                                     2 Tim 1,1-8
Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách. Resp. žalm, str. 146, č. 4 V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.

Čtení ze Skutků apoštolů.

   Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. (...)

Evangelium, str. 245, č. 25

Nebo společné texty o duchovních pastýřích, str. 105, nebo o učitelích církve, str. 142.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

  Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: (...)

Nebo: Tit 1,1-5

Titovi, svému pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Titovi.

   Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, (pověřený hlásáním) víry Božím vyvoleným, aby důkladně poznali pravdu, jak uctívat Boha.  (...)

lect2.jpg

Typy čtení u památek

U památek platí, že vlastní čtení je třeba vždycky číst. Jak takové vlastní čtení poznáme? Ukazatelé podle Úvodu k mešnímu lekcionáři, čl. 83, jsou dva:

  1. čtení pojednává o osobě světcově nebo o tajemství, které je obsahem slavené mše,
  2. vždy je na to upozorněno.

Jak vidíme ve třech zmiňovaných případech, vlastní první čtení (vybere se jedno ze dvou nabízených) má pouze památka sv. Timoteje a Tita – jedná se o biblické postavy a je na to upozorněno i slovy: „První čtení je vlastní“.

Aniž bychom otvírali lekcionář, můžeme rychle vyloučit možnost, že by František Saleský měl vlastní čtení, neboť jej nenajdeme v Písmu. U něj se jedná o tzv. naznačená čtení, protože pouze odkazují na lekce ze společných textů o duchovních pastýřích. Úvod k mešnímu lekcionáři, čl. 83, říká: „jsou lekce, které jsou mezi společnými texty buď o svatých určitého stavu (například o mučednících, duchovních pastýřích, pannách), nebo o svatých všeobecně. Poněvadž je v těchto případech dáno více textů pro tutéž lekci, je na  předsedajícím knězi, aby vybral tu, která bude posluchačům více vyhovovat. Místo společných textů pro svaté určitého stavu se mohou vždy, je-li k tomu zvláštní důvod, vybírat čtení ze společných textů určených všeobecně pro svaté.“

Mohlo by se zdát, že i Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů má vlastní čtení – ale není tomu tak, přestože obsahuje celý text čtení a nejen odkaz na stránky ve společných textech. V tomto případě se jedná o tzn. přivlastněné čtení. Podle Úvodu k mešnímu lekcionáři, čl. 83, lekce přivlastněné jsou „takové, které vyjadřují zvláštní pohled na  světcův duchovní život nebo činnost. V takových případech není naprosto nutné těchto lekcí použít, leda by je doporučoval důvod pastorační. Většinou se uvádějí lekce  obsažené ve společných textech, aby volba byla snadnější. Jde však o návrhy. Místo přivlastněné nebo pouze naznačené lekce se může vzít kterákoli lekce z příslušných  společných textů.“

Přednost čtení pro všední dny

Pokud čtení z památky není vlastní (tzn. je přivlastněné nebo naznačené), přednost by měl dostat cyklus čtení pro všední dny (tedy Lekcionář II, III nebo IV). To dokládá i Úvod k mešnímu lekcionáři, čl. 83: „Při mši za účasti lidu bude kněz dbát především duchovního prospěchu věřících a  bude se střežit vnucovat jim své záliby. Zvláště se vynasnaží, aby nevynechával častěji a bez dostatečné příčiny čtení určená pro jednotlivé dny ve feriálním lekcionáři: církev si totiž přeje, aby se věřícím prostíral bohatší stůl Božího slova.“

lect3.jpg

Památky s vlastními čteními

Památek s vlastními čteními není mnoho. Většina světců v liturgickém kalendáři není biblických a pokud už jsou, zpravidla mají vyšší stupeň slavení než pouze památka. Památky s vlastními čteními jsou pouze následující:

26. ledna Timoteje a Tita první čtení vlastní (2 Tim 1,1-8, nebo: Tit 1,1-5)
  Panny Marie, Matky církve první čtení (Gn 3,9-15.20, nebo: Sk 1,12-14) i evangelium vlastní (Jan 19,25-34)
11. června Sv. Barnabáše první čtení vlastní (Sk 11,21b-26; 13,1-3)
  Neposkvrněného Srdce Panny Marie evangelium vlastní (Lk 2,41-51)
29. července sv. Marty, Marie a Lazara evangelium vlastní (Jan 11,19-27, nebo: Lk 10,38-42)
29. srpna Umučení sv. Jana Křtitele evangelium vlastní (Mk 6,17-29)
15. září Panny Marie Bolestné evangelium vlastní (Jan 19,25-27, nebo: Lk 2,33-35)
2. října Svatých andělů strážných evangelium vlastní (Mt 18,1-5.10)
18. listopadu Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla první čtení (Sk 28,11-16.30-31) i evangelium vlastní (Mt 14,22-33)

Upozornění na vlastní čtení o památkách

V Lekcionáři V je vždy uvedeno, pokud některé ze čtení je vlastní.

V Misálu na každý den liturgického roku toto označení chybí.

V aplikaci Misál (nebo její on-line verzi) musíte ručně přepnout  z variant na Lekce vlastní.

V původní on-line verzi Misálu je vždy uvedeno, o jaký typ čtení se u světců jedná.

lect4.jpg

Stručné shrnutí:

Každá slavnost má všechna čtení vlastní, která se vždy čtou (anebo se vybere ze společných textů) – Lekcionář V

Každý svátek má všechna čtení vlastní, která se vždy čtou (anebo se vybere ze společných textů) – Lekcionář V

Čtení o památkách (závazná či nezávazná), která pojednávají o osobě světcově nebo o tajemství, které je obsahem slavené mše a u nichž je na to upozorněno, jsou vlastní a je třeba je vždy číst – Lekcionář V.

V ostatních případech mají přednost čtení pro všední dny Lekcionář II, III nebo IV. Je možné však vzít z Lekcionáře V i lekce přivlastněné či naznačené, anebo dokonce vybrat jakékoliv z příslušných společných textů nebo obecně z lekcí o svatých.

Vojtěch Novotný 

Ilustrační obrázky: Člověk a víra