Ioannis Zizoulas - Eucharistie jako přijetí stvoření

Liturgie je nejpravdivějším a nejplnějším přijetím stvořeného světa. Jestliže je pro mnišství charakteristický útěk ze světa, pak se liturgie vyznačuje právě opačným pohybem.

Všichni věřící, kteří se účastní liturgie, přinášejí svět s sebou, a to v tom nejreálnějším smyslu. Nepřinášejí jen lidské tělo – konkrétní život lidské bytosti se všemi jejími slabostmi a vášněmi. Přinášejí také svůj vztah k přírodě, k celému stvoření. Ve starověké církvi věřící nejen chodili do kostela, ale přinášeli s sebou i dary stvoření: chléb, víno a olej. A tyto dary byly neseny v liturgickém průvodu, aby se dostaly do rukou biskupa, který čekal před vstupem do presbytáři (současný „velký vchod“ Božské liturgie) a který je obětoval Bohu jako eucharistii.

bakery-1868396_640.jpg

Místo toho, aby se při cestě do kostela zapomínalo na časné potřeby (jak by se snad dalo očekávat), božská liturgie vyžaduje, aby věřící přispěli svým dílem a modlili se za „příhodné počasí, hojnost plodů země, za ty, kdo jsou na moři, za pocestné a za nemocné“, za porážku nepřátel státu, za vítězství krále atd. Stejně tak je i sbírka – toto zdánlivé pohoršení pro některé zbožné jedince – úkonem, který odhaluje, že to, co se odehrává během božské liturgie, je cesta, slavnostní objevení se celého světa před svatým oltářem. Věřící, kteří s sebou přinášejí svět takový, jaký je, dostávají předchuť ráje, eschatologický pohled na svět, na svět takový, jaký jednou bude, a pak jsou opět vyzváni, aby se „v pokoji“ vrátili do našeho současného světa.

Tato zkušenost přinášení celého lidského života k místu, kde se slaví liturgie, nepřehlíží skutečnost, že kvůli hříchu již není svět „velmi dobrý“, jak jej Bůh viděl v okamžiku stvoření. Hřích je tragický prvek, který se do vědomí slavící církve vrací při několika příležitostech: „Nikdo z těch, kdo jsou spoutáni tělesnými žádostmi a rozkošemi, není hoden přijít k Tobě, přiblížit se Ti a vzdát Ti tuto úctu, ó Králi slávy...“ V božské liturgii však hřích není tísnivým a nevyřešeným problémem světa. Zkaženost, která následuje po stvoření, není v liturgii ani připomínána, ani popírána. Ačkoliv svět, který vstupuje do slavení liturgie, je světem po pádu. Ale to není vše, neboť tento svět nevstupuje do církve proto, aby v ní zůstal takový, jaký je. Liturgie je „lékem nesmrtelnosti“ (podle svatého Ignáce z Antiochie) právě proto, že v přijetí a potvrzení světa odmítá jeho zkaženost a posvěcuje ho v nabízení Stvořiteli: „Obětujeme Ti tyto dary z Tvých vlastních darů ve všem a za všechny.“

grapes-8306833_640.jpg

Takové přijetí světa skrze božskou liturgii ukazuje, že v liturgickém vidění stvoření svět nikdy nepřestal být Božím kosmem, že hřích a zkáza nejsou dílem nižšího božstva (či demiurga) – jak tomu bylo v myšlení Markiónově (a ostatně i von Harnackově!) –, ale že vše, čím jsme, co děláme a co chceme ve světě, může a musí projít rukama slavícího kněze jako oběť Bohu. Ne proto, aby to zůstalo takové, jaké to je. Nikoliv proto, aby se to proměnilo v něco jiného než „stvoření“. Ale aby se zrušilo překroucení způsobené hříchem a vše se stalo tím, čím to skutečně je.

Božská liturgie tedy paradoxně svět zároveň potvrzuje i neguje, neboť eucharistie je proměnou světa (tedy nikoli jeho zničením) a obnovou světa (tedy nikoli jeho stvořením ex nihilo). Eucharistie tak zjevuje samotné Kristovo tajemství v prostoru a čase. Tajemství, v němž je starý Adam obnoven, aniž by byl zničen, v němž je lidská přirozenost přijata, aniž by byla změněna, a v němž je člověk zbožštěn, aniž by přestal být člověkem.

stein-am-rhein-4416577_1280.jpg

Ioannis Zizioulas, Priest of creation, T&T Clark, London – New York 2021, 135–137. Z anglického originálu přeložil a redakčně upravil P. Petr Soukal.


Ioannis Zizioulas (1931 – 2023), řecký pravoslavný biskup, byl jedním z nejvýznamnějších teologů Východního křesťanství dvacátého a jednadvacátého století. Pro jeho myšlení je charakteristická inspirace řeckými církevními otci a interpretace jejich nauky v dialogu se současnou teologií a filosofií. Ve svých spisech se věnoval významu pojmu „osoba“, teologické ontologii, eklesiologii, pneumatologii a eschatologii, přičemž se snažil tyto oblasti teologie propojovat a vzájemně podmiňovat. Významný je jeho přínos pro ekumenický dialog mezi křesťany. Předmluvu k poslední knize Remembering the Future. An Eschatological Ontology, publikované po jeho smrti, napsal papež František.