Aplikace Traditionis custodes

Server Gloria.tv přinesl přetisk korespondence prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti A. Roche s westminsterským arcibiskupem kard. V. Nicholsem týkající se některých aspektů motu proprio Traditionis custodes. Relevantní části této korespondence přinášíme ve vlastním překladu.

Z úvodní části listu Mons. Roche: Je jasné, že doprovodný list papeže Františka biskupům je základním komentářem k novému zákonu řídícímu možnost používání předchozích liturgických textů formou mimořádného dovolení a nikoli již formou všeobecné podpory. Je také zřejmé, že mimořádná dovolení mají být dána pouze těm, kdo přijímají legitimitu liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu a magisteria Nejvyššího pontifika. Všechny tyto nové zákony směřují k návratu a stabilizaci liturgie, jak bylo nařízeno Druhým vatikánským koncilem.

***

Dotaz kard. Nicholse: Bude vaše Kongregace a/nebo Papežská rada pro výklad legislativních textů vydávat další rady týkající se interpretace či aplikace Motu Proprio?

Odpověď Mons. Roche: Původně byla Kongregace pro nauku víry jediným dikasteriem Svatého stolce kompetentním v těchto záležitostech. Její pravomoc v těchto věcech byla nyní cele přenesena na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a na Kongregaci pro zasvěcený život a společnosti apoštolského života. Jedině tyto nyní vykonávají kompetence v rámci svěřených oblastí.

Dotaz kard. Nicholse: Vnímáme, že současné motu proprio ruší „všechny předcházející normy, instrukce, výsady a zvyklosti, které nejsou v souladu s tím, co je stanoveno v předkládaném motu proprio“. (čl. 8) Ptáme se, zda Traditionis custodes – i když je zvlášť nezmiňuje  – ruší také používání mimořádné formy pro další svátosti než jen slavení mše svaté (1962) a používání Římského breviáře (1962), které byly explicitně zmíněny v Summorum pontificum, č. 9.?  

Odpověď Mons. Roche: Pro Kongregaci je evidentní, že nový zákon ruší to, co bylo dříve dáno formou mimořádného a omezeného ústupku. Pastorační prozíravost může nicméně plnou implementaci motu proprio omezit, avšak jen na velmi limitované období a pouze z důvodu zesílení církevního společenství. To pak bude vyžadovat bedlivé sledování a jasné vedení k tomuto cíli. Traditionis custodes mluví pouze o používání Missale Romanum z r. 1962 a slavení eucharistie. Došlo k výraznému nepochopení předchozích opatření v rozšíření praktik, rozvoje a propagaci, které nemalou měrou povzbudily vývoj, který nebyl předpokládaný či dovolený předchozími papeži. Předchozí zeslabení role místního ordináře jakožto moderátora, podporovatele a strážce veškerého liturgického života – jak říká Druhý vatikánský koncil – se ukázalo jako neužitečné. Svatý Otec nyní zdůrazňuje důležitost role biskupa v plném uplatnění nového zákona.

Dotaz kard. Nicholse: Co se myslí „skupinami“, které Svatý Otec zmiňuje ve svém motu proprio? Mají být chápány jako formálně ustavené skupiny věřících, nebo se motu proprio týká těch, kdo se ze své svobodné vůle sdružují ke slavení mimořádné formy mše? Tato věc bude důležitá pro pastorační rozhodnutí v Anglii a Walesu.

Odpověď Mons. Roche: Pojem „skupina“ se vztahuje také na personální farnosti, které byly dříve zřízeny kvůli používání předchozí liturgie a na shromáždění lidí, kteří se pravidelně scházeli pro slavení eucharistie za použití Missale Romanum 1962. Zároveň motu proprio žádá biskupy, aby neustanovovali nové skupiny.

***

Ze závěrečné části listu Mons. Roche: Je jasné, že se jedná o období, které od pastýřů vyžaduje jemnost péče a vedení těch, kterých se nejvíc dotýká nový nyní platný zákon. Užívání předchozích liturgických textů bylo usměrněno, nikoli zrušeno. Důvody jsou jasně vyjádřeny v papežově dopisu. Chybná interpretace a propagace používání předkoncilních textů - po té, co přechozí papeži dávali pouze omezená dovolení - byla použita k podpoře liturgie lišící se od koncilní reformy (tato liturgie byla ve skutečnosti zrušena svatým papežem Pavlem VI.) a k eklesiologii, která není součástí církevního magisteria.


Pracovní překlad výňatků z listů kardinála Nicholse a Mons. Roche z července a srpna 2021 R. T.  Ilustrační obrázek: by the Priestly Fraternity of Saint Peter, available from http://fssp.org.