9. neděle v mezidobí

 

Bože, náš nebeský Otče, 
dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, 
a prosíme: 
odvrať od nás všechno, co nám škodí, 
a všechno, co nám dáváš, ať nám prospívá. 
Skrze tvého Syna...
 
Deus, 
cuius providéntia in sui dispositióne non fállitur, 
te súpplices exorámus, 
ut nóxia cuncta submóveas, 
et ómnia nobis profutúra concédas. 
Per Dóminum...
 
 
Orace je pravděpodobně starého římského původu, do středověkých sakramentářů i pozdějších tištěných římských misálů ovšem dostala pravděpodobně díky zaalpským franským liturgistům sedmého a osmého století. Některé jazykové obraty naznačují jako možného autora severoafrického biskupa z první poloviny 6. stol. sv. Fulgencia z Ruspe, nebo někoho, kdo byl inspirován jeho texty. 
 
Modlitba začíná vyznáním, že záměry Boží prozřetelnosti nikdo nemůže zmařit. Písmo říká, že „Bůh uchovává a řídí svou prozřetelností všechno, co stvořil“ (Mdr 8,1) a katechismus vysvětluje, že slovem prozřetelnost se nazývají záměry, kterými Bůh vede svět k dokonalosti (KKC 302). Písmo na mnoha místech ujišťuje, že Boží řízení světa je mocné a dovede se prosadit: „Člověk má v srdci mnoho plánů, jen Hospodinův úradek se však uskuteční“ (Př 19,21), „Hospodin pro mě dokončí, co začal“ (Ž 138, 8), „Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl“ (Ž 115,3). A z Písma také víme, že Božím záměrem není nic jiného, než spása každého člověka (1 Tim 2,14).
 
Bůh však neřídí svět tak, že by lidé byli bezvládnými loutkami. Naopak, Bůh každého člověka zve, aby se pro jeho dobrý plán rozhodoval, svobodně a s Boží pomocí, aby svým životem odmítal zlo a konal dobro: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo (Dt 30,15.19). Že to ovšem není snadné, zakusil i svatý Pavel, který říká: „Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo: třebaže chci dělat dobro, vyjde mi z toho zlo.“ (Řím 7, 19.21) A proto se křesťané modlí: proto se dovolávají Boží prozřetelnosti a Bohu připomínají, že On může a chce vše vést k dobru, proto prosí za odvrácení zla a za příchod dobra. (Český překlad latinského textu není v poslední prosbě příliš šikovný, lépe by bylo formulaci upravit tak, aby nám Bůh dával, co nám prospívá).
 
Modlitba církve, která nás provází touto nedělí a následujícím týdnem, je malým exorcismem, neboť je prosbou za ochranu před zlem, a je malým požehnáním, jímž svoláváme dobro. Tato modlitba v sobě také zrcadlí naše osobní rozhodnutí spolupracovat s Božími záměry tím, že volíme dobro a odmítáme zlo. A konečně je tato modlitba vyjádřením naší odevzdanosti v důvěře, že náš život i celý svět je v Božích rukou a že Boží dobrý plán nikdo nepřekazí. 
 
 
Na obrázku v záhlaví je text modlitby z Gellonského sakramentáře (8. stol.)RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.