Slavnost Zjevení Páně - ve dne

Hlavní stránka / Misál / Doba vánoční / Zjevení Páně - ve dne

Překládá-li se slavnost Zjevení Páně na neděli, slaví se v neděli mezi 2. a 8. lednem. 6. ledna se v tom případě použije textů, které naleznete zde.

Pozn: Texty pro žehnání vody, kadidla a křídy naleznete v Benedikcionálu. Pro zobrazení je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat. Podobně pro texty žehnání koledníkům tříkrálové sbírky

 

Vstupní antifona - srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12 (v. Žl 72,1.10.11)

Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu.
(V: Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu...) 

 

Vstupní modlitba

Bože, tys přivedl mudrce,
kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání tvého jednorozeného Syna;
doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry,
k blaženému patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení - Iz 60,1-6

Hospodinova velebnost září nad tebou.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k tobě. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.

 

Mezizpěv - Žl 72,1-2.7-8.10-11.12-13

Notovaná verze: Korejs • Olejník

Odp: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým.
 
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,
dokud nezanikne luna.
Bude vládnout od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
 
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,
králové Arábie a Sáby zaplatí daně.
Všichni králové se mu budou klanět,
všechny národy mu budou sloužit.
 
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
Smiluje se nad nuzným a chudým,
zachrání ubožákům život.

 

2. čtení - Ef 3,2-3a.5-6

Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

(Bratři!) Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 2,2

Aleluja. Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 2,1-12

Přišli jsme od východu poklonit se králi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

 

Ohlášení Velikonoc a pohyblivých svátků

Notovaná verze pro rok 2018: zde (fr. Filip, OP).

Kde je to zvykem, mohou být po evangeliu ohlášeny pohyblivé svátky příslušného roku; jáhen nebo zpěvák je podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje od ambonu takto:

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den  ...  připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne ... budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne ... bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne ... slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne ... slavnost Těla a krve Páně a
dne ... první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 

 

Říká se vyznání víry. 

 

Zpěv k přípravě darů  - Žl 72,10.15

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí daně. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
 

Modlitba nad dary

Prosíme tě, Bože, pohleď na dary své církve:
nepřinášíme ti zlato, kadidlo a myrhu,
ale máme účast na oběti tvého Syna
a on sám se nám dává za pokrm.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba: první, nebo třetí.

 

Preface o Zjevení Páně

Notovaná verze: chorál • Olejník

V Kristu se zjevila spása celému světu

V.:   Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:   Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:   Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.
 
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť v něm se celému světu zjevila spása:
v něm se tvé věčné Slovo stalo smrtelným člověkem,
aby všechny národy vyvedlo z temnoty smrti
do světla tvé nesmrtelnosti.
 
A proto ti děkujeme
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
 
Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství:

V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy se tvůj jednorozený Syn, tobě rovný ve věčné slávě,
zjevil v našem skutečném lidském těle;
a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista...
  

Antifona k přijímání - srov. Mt 2,2 (v. Žl 72)

Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme přišli s dary poklonit se Pánu.
(V: Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu...) 
 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
vždy a všude nás veď svým nebeským světlem,
a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna,
dej, ať ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Slavnostní požehnání

Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla:
ať vás upevní ve víře, naději a lásce
a ať vás provází svým požehnáním.
O.: Amen.
 
Kristus se zjevil světu jako světlo, svítící v temnotách:
ať je světlem na vaší cestě,
abyste i vy byli světlem svým bratřím.
O.: Amen.
 
Kristus, světlo světa,
k němuž hvězda dovedla mudrce od východu,
ať také vás přivádí k sobě
a dovede vás do světla věčné radosti.
O.: Amen.
 
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
O.: Amen.

 

Pozn: Obrázek v záhlaví je detailem iluminace Klanění mágů z Bible z Pamplony, 12. stol (Městská knihovna v Amiens - ms. 0108, f. 169).
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.